TMB Current Account

TMB Current Account

รายละเอียดบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่อำนวยความสะดวก และคล่องตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมเป็นประจำ

 • คล่องตัวยิ่งขึ้น้วยวงเงินพิเศษ

  สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้

  สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

 • สะดวกด้วยการเบิกจ่ายด้วยเช็ค

  ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย

  ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่าย

  สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ TMB Direct Debit

  สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ TMB Direct Debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท 
 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ 
 • ใบจดทะเบียนการค้า 
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ 
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง 

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558