ดูย้อนหลัง

 • ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรของตัวเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้ว่า “ธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงวัฏจักรใด” เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

 • เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จะสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สิ่งที่ตามมาคือ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค”

 • ความหวังเศรษฐกิจไทยใน “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”

  ความหวังเศรษฐกิจไทยใน “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ใช้อยู่นี้จึงมีความสำคัญสูง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการพัฒนาฐานรากของประเทศที่ยึดโยงกับทิศทางนโยบายของรัฐบาลในอนาคตที่ชัดเจนทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขา

 • ราคาข้าวจะไม่ตกต่ำ... ต้องเร่งพัฒนาสู่ “เกษตร 4.0”

  ราคาข้าวจะไม่ตกต่ำ... ต้องเร่งพัฒนาสู่ “เกษตร 4.0”

  กระบวนการพัฒนาการปลูกข้าวไปสู่ “เกษตร 4.0” จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการทั้งชาวนาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐจะต้องช่วยเหลือชาวนาอย่างเข้มขัน

 • ประเมินผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญ “ยอมเจ็บ...เพื่อจะจบ?”

  ประเมินผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญ “ยอมเจ็บ...เพื่อจะจบ?”

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี คาดว่า ผลของการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญจะกระทบเศรษฐกิจเพียงในระยะสั้น โดยประเมินว่านักท่องเที่ยวจีนจะหายไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2559 ประมาณ 4.75 แสนคน หรือคิดเป็นประมาณ 5%ของนักท่องเที่ยวจีนรวม

 • อาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ภัยใกล้ตัวภาคธุรกิจที่ป้องกันได้

  อาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ภัยใกล้ตัวภาคธุรกิจที่ป้องกันได้

  ระบบการค้าในโลกดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วก็ถูกคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการโจมตีที่มีความซับซ้อน และสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

 • ทิศทางยอดขายรถยนต์...หลังปลดล็อกเงื่อนไขโครงการรถคันแรก

  ทิศทางยอดขายรถยนต์...หลังปลดล็อกเงื่อนไขโครงการรถคันแรก

  ในเดือนกันยายนนี้ รถยนต์ภายใต้โครงการรถคันแรก ซึ่งมีจำนวนกว่า 1.1 ล้านคัน จะเริ่มเข้าคิวทยอยปลดล็อกตามเงื่อนไขของโครงการรถคันแรกที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถือครองรถที่ซื้ออย่างน้อย 5 ปีจึงจะสามารถขายออกได้

 • Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (ตอนจบ)

  Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (ตอนจบ)

  ปัจจัยสำเร็จต่อมาคือ ผู้ประกอบการต้องนำข้อมูลที่ได้จากพฤติกรรมจาก Social Media มาทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการดำเนินธุรกิจของตนเอง ขั้นตอนนี้มีความลึกขึ้นมากกว่าเดิม เพราะเกี่ยวพันธ์กับข้อมูลจำนวนมหาศาล เราเรียกข้อมูลธุรกิจนี้ว่า Big Data