แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าปี 2563-65

View in PDF

บทสรุปผู้บริหาร

  • TMB Analytics คาดปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงจากปีก่อน 1.2% จากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในที่อยู่อาศัย แต่ในภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมได้รับกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์จึงลดลง 5% และ 3% แม้ว่าจะมีฟื้นตัวของธุรกิจกลับมาครึ่งหลังของ 2563 และปี 2564 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3.5% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
  • แนวโน้มระยะยาว แม้ว่าภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจที่จะกลับมาขยายตัวได้พร้อมกับการลงทุนของภาคเอกชน  จะเป็นปัจจัยบวกให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.2% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
  • แผนพลังงาน PDP 2018 (rev.1) แผน AEDP เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางในอนาคตของ supply ไฟฟ้าประเภทพลังงานต่างๆและนโยบายรับซื้อไฟฟ้า
  • แม้ว่าแผนพลังงานในอนาคตจะมีกำลังไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในกลุ่มโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการ Solar rooftop และโครงการไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  รวมถึงจะโครงการผลิตไฟฟ้าประเภท Combined-Cycle ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่จากผลกระทบการระบาดของเชื้อโควิด ทำให้หน่วยงานดูแลจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ลงทุนในธุรกิจนี้

Back