แนวโน้มอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกปี 2563-65

View in PDF

บทสรุปผู้บริหาร

  • TMB Analytics คาดว่าปี 2563 อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของประเทศไทยจะมีมูลค่า 1.72 แสนล้านบาท โดยไก่มีสัดส่วนมากที่สุดที่ 94% ภาครวมมีการเติบโตสูง 4.8% ต่อปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกยังเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • ในปี 2563 ปริมาณผลผลิตจะอยู่ที่ 3.5 ล้านตัน คาดว่าปี 2563-2565 ผลผลิตจะมีอัตราการเติบโต 3.8%–5.8% ตามความต้องการที่ยังมีเพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและส่งออก
  • TMB Analytics คาดว่าปี 2564-2565 อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกจะมีแนวโน้มเติบโต 3.5-4.0 จากอุปสงค์การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และตลาดส่งออกที่เติบโตขึ้นในประเทศจีน อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ จะมีแนวโน้มชะลอตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจ

Back