แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปปี 2563-65

View in PDF

บทสรุปผู้บริหาร

  • ปี 2562 มูลค่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปรวมของไทยเท่ากับ 163,000 ล้านบาท มาจากการส่งออกถึง 83% และในประเทศเพียง 17%
  • TMB Analytics ประเมินมูลค่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปในปี 2563 จะลดลง 3% จากปริมาณการส่งออกที่ชะลอตัวลง แม้ว่าความต้องการบริโภคไม่ได้ถูกกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่จากกำลังซื้อทั่วโลกที่น้อยลงตามธุรกิจท่องเที่ยวและบริการหดหายไป
  • ปี 2564-2565 คาดว่า ตลาดอาหารทะเลของไทยจะกลับมาขยายตัวเฉลี่ยที่ 3%ต่อปี เนื่องจากการส่งออกจะได้ปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและเศรฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวกลับมา เช่นเดียวกับตลาดอาหารทะเลในประเทศ ที่จะเริ่มกลับป้อนวัตถุดิบให้กับโรงแรมและร้านอาหาร หลังการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้ในปี 2564 เช่นเดียวกัน
  • ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้า การเพิ่มช่องทางตลาดในประเทศ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม

Back