Multi-Currency Account (MCA)

Multi-Currency Account (MCA)

รายละเอียดบัญชี

บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน เพื่อธุรกิจส่งออก ที่สามารถบริหารจัดการหลายสกุลเงิน ในบัญชีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน (Convert) และการเรียกดูรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-สเตทเม้นท์ (eStatement) สะดวก ง่าย รวดเร็ว และทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ TMB Business Click พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากทันทีเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี

 • รองรับการทำธุรกรรมได้ถึง 6 สกุลเงินภายใต้บัญชีเดียว ทั้ง THB, USD, EUR, GBP, AUD และ JPY
 • รับเงินโอนเข้าได้ทุกสกุลเงิน และได้รับดอกเบี้ยทันที
 • สรุปรายการเคลื่อนไหวและยอดเงินของทุกสกุลเงินได้ในใบแจ้งยอดรายการ (Statement) เดียว และเลือกรับใบแจ้งยอดรายการ (Statement) จากธนาคารทุกวันหรือดูได้ตลอดเวลาผ่าน TMB Business Click
 • รับการแจ้งเตือนธุรกรรมทุกครั้ง ทั้งรายการโอนเงินเข้า/ออก และการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท
 • สามารถโอนเงินตราต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทได้ตลอดเวลาที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านต้องการ
 • ทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องทำธุรกรรมผ่านสาขา


ขั้นตอนการใช้งาน


ขั้นตอนการสมัครใช้งาน

 1. เปิดบัญชี Multi-Currency (สกุลเงินบาท)
 2. เลือกสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการใช้งาน (สูงสุด 5 สกุล)
 3. สมัครใช้งาน TMB Business Click

ลูกค้าธุรกิจที่สนใจเปิดบัญชี Multi-Currency สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ TMB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชี TMB อยู่แล้ว สามารถติดต่อขอเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็น บัญชี Multi-Currency พร้อมเลือกสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการได้ที่ Relationship Manager

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • รายงานการประชุม
 • บอจ.5
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้