Cash Concentration Account

Cash Concentration Account

รายละเอียดบัญชี

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากอัตราสูง คำนวนดอกเบี้ยสะสมแบบ split rate จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account

ตัวอย่าง
ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน 50 ล้านบาท คำนวนดอกเบี้ยดังนี้

 • ยอดเงิน 35 ล้านบาทแรกได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
  คำนวนดอกเบี้ยสะสม ขั้นที่1 ได้ 239.73 บาท (35 ล้านบาท x 0.25% / 365 วัน)
 •  
 • ยอดเงินส่วนที่เหลือ 15 ล้านบาท (50-35 ล้านบาท) ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  คำนวนดอกเบี้ยสะสม ขั้นที่2 ได้ 205.48 บาท (50 ล้านบาท x 0.50% / 365 วัน)
  = รวมดอกเบี้ยสะสม 445.21.40 บาท (239.73 + 205.48 บาท)
 •  

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด 12 กรกฎาคม 2560

TMB Cash Concentration Account อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ยอดเงิน 35 ล้านบาทแรก 0.25%
ยอดเงินส่วนที่เกิน 35 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 0.50%
ยอดเงินส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป 0.75%

เงื่อนไข 

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • สามารถเลือก Bank Statement (Electronic-Savings) หรือสมุดเงินฝาก (Passbook) เป็นหลักฐานการฝากเงิน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และในเดือนธันวาคม โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ TMB Cash Concentration Account และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

 • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 02 828 2828
 • TMB Contact Center โทร. 1558