Cheque Payment

Cheque Payment

รายละเอียดบัญชี

ธนาคารทำหน้าที่จัดพิมพ์เช็คการค้า เช็คเงินปันผล เช็คเพื่อจ่ายดอกเบี้ย หรือการขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเอกสารประกอบการสั่งจ่ายประเภทต่างๆแทนบริษัท อาทิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมาะสำหรับบริษัทที่สั่งจ่ายเช็คเป็นจำนวนมาก โดยธนาคารจะดำเนินการตามข้อมูลที่บริษัทได้ส่งคำสั่งมายังธนาคารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

บริการออกเช็คอัตโนมัติ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

 • ลดภาระในการเซ็นเช็คจำนวนมากของผู้บริหาร
 • ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการชำระเงิน และออกเช็คให้แก่บริษัทคู่ค้า โดยให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการแทน
 • สะดวก รวดเร็ว และรัดกุมด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรายงานแสดงผลในการกระทบยอดบัญชี
 • ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และแน่นอนตามกำหนดเวลา
 • ปลอดภัยระบบของธนาคารจัดเก็บภาพลายเซ็น

  สะดวก และปลอดภัยระบบของธนาคารจัดเก็บภาพลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามบนเช็คสำหรับการพิมพ์เช็คบริษัท

 • กำหนดรูปแบบของเช็ค

  สามารถกำหนดรูปแบบของเช็คได้ตามความต้องการของบริษัท เช่น โลโกŒและรูปแบบของสีได้

 • ส่งคำสั่งผ่านระบบธนาคารอิเลคทรอนิกส์

  ออกเช็คบริษัท และเรียกดูรายงานสถานะ ผ่านระบบธนาคารอิเลคทรอนิกส์

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ฉบับละ 30 บาท หรือตามประกาศธนาคาร (ราคานี้ไม่รวมค่าขึ้น Template ของเช็ค)

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ธนาคารจะทำการออกเช็คเป็นประเภท “A/C Payee Only” คือสามารถนำฝากเข้าบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร และสมัครใช้บริการธนาคารอิเลคทรอนิกส์ ระบบ TMB Business CLICK
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บภาพลายเช็น ของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ตามบัญชีกระแสรายวันที่เปิดใช้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าว ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจลงนามรับรองโดยกรรมการผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ
 • รายงานการประชุม

ติดต่อสอบถาม 

 • Corporate Call Center โทร 02-643-7000