ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

รายละเอียดบัญชี

ธนาคารให้บริการทางการเงินกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุพันธ์   โดยบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  จากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ  และกระแสรายรับและรายจ่ายในอนาคต ได้แก่  อัตราทันที สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps) และ สัญญาสิทธิสำหรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Options)   ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)  สัญญาสิทธิเลือกรับหรือจ่ายอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Options) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) สำหรับป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน จากภาระเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือ การลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศ

FX Forward

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพและไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา  สำหรับลูกค้า นำเข้า/ส่งออก หรือลูกค้าที่มีธุรกรรมที่ต้อง ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ ที่ต้องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Currency Option

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ให้สิทธิผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ที่ยังไม่แน่ใจในทิศทางของค่าเงินที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยมีค่าธรรมเนียม (Premium) สำหรับการทำธุรกรรม  อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เปิดโอกาส

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558
  • สายงานธุรกิจตลาดเงิน โทร. 0 2230 5888