ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

รายละเอียดบัญชี

บริการซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศหลากหลายสกุลเงินสำหรับลูกค้านำเข้า/ส่งออก หรือ โอนเข้า/โอนออก เงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น การซื้อดราฟท์/เช็คเพื่อชำระค่า เล่าเรียนในต่างประเทศ เป็นต้น โดยสามารถทำรายการซื้อ/ขาย ผ่านทางสาขาของธนาคาร ทั้ง 470 สาขา และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศอีก 13 แห่ง ทั่วประเทศ ธนาคารมีบริการผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ที่หลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

FX Forward

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำ สำหรับลูกค้านำเข้า/ส่งออก หรือลูกค้าที่มีธุรกรรมที่ต้องซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ที่ต้องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Prepaid FX Forward

ปิดความเสี่ยงจากค่าเงินผันผวนด้วยบริการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช้วงเงินและหลักประกัน

ลูกค้าได้ประโยชน์อะไร

 • ปิดความเสี่ยง จากค่าเงินบาทผันผวน
 • สะดวก ไม่ต้องใช้วงเงิน FX และหลักประกัน
 • รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมได้ภายใน 3 วันทำการ
 • บริหารเงินสดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลูกค้าจะทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระ / รับชำระในอนาคตตั้งแต่วันทำสัญญา
 • มั่นใจในการทำธุรกรรม โดยได้รับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและใบรับเงินมัดจำจากธนาคารเป็นหลักฐานในการชำระ / รับเงิน

เงื่อนไขสำคัญที่ลูกค้าต้องการรู้

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล
 • มีการเดินบัญชีกับธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ มีวงเงินสินเชื่ออื่นๆ กับทางธนาคาร
 • ชำระเงินมัดจำร้อยละ 12 – 15 ตามสกุลเงินและอายุสัญญา ให้แก่ธนาคารตามอัตราที่กำหนด ณ วันทำสัญญา
 • อายุสัญญาไม่เกิน 6 เดือน ยอดเงินทุกธุรกรรมรวมกันสูงสุด 30 ล้านบาท ขั้นต่ำ 300,000 บาท/รายการ
 • ครอบคลุม 4 สกุลเงิน ได้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินเยนญี่ปุ่น สกุลเงินยูโร และ สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์

Currency Option

ทางเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีมุมมองทิศทางค่าเงินชัดเจน และ/หรือผู้ที่ยังไม่แน่ใจในทิศทางของค่าเงินที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยมีค่าใช้จ่าย (Premium) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ให้โอกาสผู้ซื้อ Option ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุด

Interest Rate Swap

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกให้เหมาะสม กับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและภาระดอกเบี้ยที่มีอยู่ เช่น ทิศทางดอกเบี้ยในตลาดเป็นขาขึ้น และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ก็สามารถทำ IRS เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือในทางตรงกันข้ามหากทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นขาลง และภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก็สามารถทำ IRS เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ เป็นแบบลอยตัวได้เช่นกัน

Cross Currency Swap

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกให้เหมาะสม กับแนวโน้มของตลาด, ภาระดอกเบี้ย รวมถึงรายรับของบริษัท เช่น แนวโน้มดอกเบี้ยในตลาดเป็น ขาขึ้น ขณะที่บริษัทมีรายรับเป็นสกุลเงินบาท และมีเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีอัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว บริษัทสามารถทำ CRS เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นสกุลเงินบาทที่มี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ เป็นต้น

Interest Rate Cap / Interest Rate Floor / Collar

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่มีมุมมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เช่น มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงขณะที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว สามารถซื้อ Interest Rate Cap เพื่อปิดความเสี่ยงหากดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามมุมมอง หรือ มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยเป็น ขาขึ้น ขณะที่มีดอกเบี้ยรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว สามารถซื้อ Interest Rate Floor เพื่อปิดความเสี่ยงหากทิศทางดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามมุมมอง เป็นต้น

Forward Bond

เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยบริหารจัดการกระแสเงินสดให้เป็นไปตามประมาณการ และสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนล่วงหน้า

Exotic Options

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินแบบซับซ้อน ได้แก่ Digital Options, Barrier Options ซึ่ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าสำหรับป้องกันความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558
 • สายงานธุรกิจตลาดเงิน โทร. 0 2230 5888