TMB Company Pooling

TMB Company Pooling

รายละเอียดบัญชี

  

 • ผ่อนจ่ายแสนสบาย

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่อง

  เมื่อมีรายการเข้าเงินในบัญชีย่อย ระบบธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีหลัก ทันทีที่มีรายการ

 • ออมระยะสั้นมีเงินใช้หมุนเวียน

  ระบบจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชีย่อย โดยไม่ต้องทิ้งเงินไว้ที่บัญชีย่อย

  ระบบจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชีย่อยเมื่อมีเช็คมาขึ้นเงินหรือมีการสั่งจ่ายเงินที่บัญชีย่อย โดยไม่ต้องทิ้งเงินไว้ที่บัญชีย่อย พร้อมทั้งช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยรับจากการบริหารเงินระหว่างบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เหมาะกับลูกค้าประเภทธุรกิจ

  ลดต้นทุนบริหารจัดการ

  ลดต้นทุนบริหารจัดการ เพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต

 • ธุรกิจมีแต่บวก

  สามารถใช้วงเงิน OD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สามารถใช้เงินที่บัญชีหลักที่มีอยู่ก่อน และสามารถใช้วงเงิน OD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถใช้วงเงินร่วมกันทั้งบริษัทจากแหล่งเดียวโดยไม่ต้องแยกวงเงินสำหรับแต่ละบัญชี

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีย่อยและบัญชีหลัก ทันทีที่มีรายการฝาก/ถอนที่บัญชีย่อย โดยระบบทำการ
  • โอนเงินจากบัญชีหลักให้บัญชีย่อย กรณีที่มีรายการถอนเงินที่บัญชีย่อย
  • โอนเงินจากบัญชีย่อยให้บัญชีหลัก กรณีที่มีรายการฝากเงินที่บัญชีย่อย
 • สามารถเลือกการโอนได้ 3 ประเภท
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการถอนเงินที่บัญชีย่อยเท่านั้น (Debit Only)
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการฝากเงินที่บัญชีย่อยเท่านั้น (Credit Only)
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการฝากและถอนเงินที่บัญชีย่อย (Debit & Credit)
 • สามารถเลือกรับรายงานการโอนเงินระหว่างบัญชีได้ 3 ช่องทาง
  • ช่องทางอีเมล์ (eMail)
  • Server ของธนาคารผ่าน sFTP
  • ธนาคารออนไลน์ (Business Click)
 • สามารถมีหลายบัญชีย่อยเพื่อโอนไปบัญชีหลักบัญชีเดียวได้
 • บัญชีหลักสามารถเป็นได้ทั้งบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพยแบบไม่มีสมุด
 • บัญชีย่อยต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
 • ระบบจะทำการโอนเงินทุกวัน
 • บัญชีย่อยจะมีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเท่ากับศูนย์เสมอ ไม่สามารถกำหนดการคงเงินขั้นต่ำได้
 • ระบบจะไม่โอนยอดเช็คที่รอ Clearing จนกว่าจะรู้ผลเช็คฉบับนั้น ๆ

 

TMB Company Pooling

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 25 บาท/บัญชีย่อย/วัน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • บัญชีที่สมัครต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันเท่านั้นไม่สามารถผูกบัญชีบริษัทในเครือได้
 • การใช้บริการ TMB Company Pooling จะมีผลในการยกเลิกบริการผูกบัญชีคู่โอนที่ระบุใช้กับบัญชีหลัก และ/หรือบัญชีย่อยอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • ระบบทำการโอนเงินฝากอัตโนมัติเฉพาะเงินที่รับฝากหรืโอนเข้าบัญชีย่อย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรื ATM/ADM หรืระบบ TMB Business CLICK หรื IVR หรื Call Center เท่านั้น
 • บริการได้เฉพาะกับรายการฝากเงินหรืเบิกเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา 5.00 – 22.00 น. เท่านั้น
 • ระบบจะโอนเงินต่อเมื่อมีเงินในบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามจำนวนเงินที่ขอเบิก-โอนเงินจากบัญชีย่อยเท่านั้น หากเงินในบัญชีหลักไม่มีหรืมีไม่พอให้ดำเนินการได้แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงินอัตโนมัติให้

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ใบคำขอใช้บริการ TMB Company Pooling ระบุเลขที่บัญชีหลักและบัญชีย่อย พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

 • TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
 • เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือ ผู้ชำนาญการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ