TMB Cross-Bank Pooling

TMB Cross-Bank Pooling

รายละเอียดบัญชี

  

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ จากการลดการจ่ายดอกเบี้ยการใชวงเงินโอดี โดยสามารถโอนเงินคงเหลือจากบัญชี TMB ไปให้บัญชีต่างธนาคารที่มีการใช้วงเงินโอดี

 • มีสภาพคล่องสูง

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่อง

  ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระในการรวบรวมเงินจากบัญชีที่มีอยู่หลายธนาคาร โดยให้ธนาคารกระทำการแทน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  สามารถทราบสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการโอนเงินภายในบริษัทระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร
 • บัญชี TMB ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่นโดยการจ่ายเช็คของธนาคารนั้นๆ เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB กรณีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอื่น
 • ธนาคารจะทำการโอน Bahtnet จากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB ไปยังบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่น กรณีที่
 • บัญชีธนาคารอื่นมีจำนวนเงินคงเหลือติดลบหรือใช้วงเงินโอดี
 • การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร จะโอนเฉพาะจำนวนเงินที่เป็น Good Fund เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินเฉพาะวันทำการของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะใช้จำนวนเงินคงเหลือ ณ เวลา 13.30 น. ในการจ่ายเช็คและฝากเขาบัญชี TMB และการโอน Bahtnet ไปยังบัญชีธนาคารอื่น รายการที่เกิดขึ้นหลังเวลา 13.30 น. ธนาคารจะทำรายการในวันทำการถัดไป
 • ธนาคารจะส่งรายละเอียดการโอนเงินให้กับบริษัททาง Email หรือ Fax เพื่อยืนยันจำนวนเงินในการจ่ายเช็ค และการโอน Bahtnet

TMB Cross-Bank Pooling

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท/บริษัท และรายเดือน 3,000 บาท/บริษัท/เดือน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ให้ธนาคารตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี บริษัทต้องส่งมอบ User และ Password สำหรับบริการ Internet Banking ของธนาคารอื่นๆ ที่มีสิทธิสำหรับ Inquiry Balance เท่านั้น โดยต้องจำกัดสิทธิธนาคารไม่ให้สามารถทำธุรกรรมอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 • บริษัทต้องส่งมอบเช็คธนาคารอื่นที่ระบุชื่อผูรับเงินเป็นชื่อของบริษัทพร้อมลงนามในช่องผูสั่งจ่ายระบุ “A/C Payee Only” และขีดฆ่า หรือผู้ถือออก โดยเว้นของจำนวนเงินและวันที่สั่งจ่ายไว้ให้ธนาคารระบุในการโอนเงินเท่านั้น
 • ในกรณีที่บัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารไม่มีเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอ (รวมวงเงินโอดี) ที่จะให้ธนาคารโอนไปยังบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารอื่น ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการโอนเงินทาง Bahtnet
 • บริษัทต้องยืนยันรายการโอนเงินให้ทางธนาคารทาง Email หรือ Fax ภายในเวลา 14.00 น. กรณีส่งทาง Fax จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามที่แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ กรณีส่งทาง Email จะต้องส่งออกจาก Email Address ที่กำหนดในใบคำขอใช้บริการ และมีข้อความที่เป็นคำสั่งยืนยันให้ธนาคารดำเนินการได้

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ใบคำขอใช้บริการ TMB Cross-Bank Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี TMB และเลขที่บัญชีธนาคารอื่น พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 

 • Corporate Call Center โทร. 02-643-7000
 • เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือ เจ้าหน้าที่งานการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงิน