TMB Group Pooling

TMB Group Pooling

รายละเอียดบัญชี

  

 • เหมาะกับลูกค้าประเภทธุรกิจ

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เนื่องจากลดการจ่ายดอกเบี้ยการใช้วงเงินโอดี โดยสามารถโอนเงินจากบริษัทในเครือที่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีไปให้บริษัทในเครือที่มีการใช้วงเงินโอดี

 • มีสภาพคล่องสูง

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่อง

  ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระไม่ต้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีและโอนเงิน โดยให้ธนาคารกระทำการแทน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินระหว่างบริษัทในเครือ

  โดยไม่ต้องจ่ายเช็คและเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบริษัทในเครือ โดยสามารถผูกบัญชีได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
 • สามารถระบุเงื่อนไขในการโอนเงิน เช่น โอนทุกวัน (Daily) โอนทุกสัปดาห์ (Weekly) หลังจากทำรายการทางบัญชีต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการโอนเงินอัตโนมัติตามความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ ซึ่งรูปแบบการโอนเงินนั้นสามารถเลือกได้ 3 ประเภท ดังนี้
  • โอนเงินจากบัญชีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีบริษัทลูกไปที่บัญชีบริษัทแม่ (Sweep)
  • โอนเงินจากบัญชีที่มีจำนวนเงินคงเหลือไปยังบัญชีที่มีการใช้วงเงินโอดีเพื่อกลบจำนวนเงินที่ติดลบ (Fill Deficit)
  • โอนเงินกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ทุกบัญชีมีจำนวนเงินในบัญชีเหมือนเดิมเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินของธุรกิจต่อไป (Sweep Back)
 • บริษัทสามารถตั้งค่าจำนวนเงินคงเหลือได้ ดังนี้
  • ตั้งค่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์ - Zero Balance Account (ZBA)
  • ตั้งค่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเป็นค่าที่กำหนด - Target Balance Account (TBA)
  • ตั้งค่าจำนวนเงิน คงเหลือในบัญชีอยู่ในระหว่างค่าที่กำหนด - Range Balance Account (RBA) เช่น จำนวนเงิน คงเหลืออยู่ในระหว่าง 10,000-20,000 บาท
 • ผูกบัญชีได้ไม่จำกัด ทั้งบัญชีที่อยู่ในสาขาเดียวกันและต่างสาขาทั่วประเทศ
 • กำหนดลำดับในการโอนเงินให้เป็นไปตามโครงสร้างบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือได้ไม่จำกัด
 • ระบบจะไม่โอนยอดเช็คที่รอ Clearing จนกว่าจะรู้ผลเช็คฉบับนั้น ๆ
 • ระบบจะทำการคำนวณดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ พร้อมออกรายงานการกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • บริษัทสามารถกำหนดวันในการชำระดอกเบี้ยกู้ยืม (Interest Settlement) ระหว่างบริษัทในเครือ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชำระทุกวัน (Daily), ชำระทุกสัปดาห์ (Weekly), ชำระทุกเดือน (Monthly) เป็นต้น

TMB Group Pooling

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท/กลุ่มบริษัท และรายเดือน 1,000 บาท/กลุ่มบริษัท/เดือน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • บัญชีที่สมัครเป็นบัญชีชื่อเดียวกันหรือเป็นบัญชีบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทที่ใช้บริการต้องถือหุ้นในบริษัทในเครือ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
 • ธนาคารจะให้บริการโอนเงินต่อเมื่อมีเงินในบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามจำนวนเงินที่ขอเบิก-โอนเงินเท่านั้น หากเงินในบัญชีหลักไม่มี หริอมีไม่พอให้ดำเนินการ ระบบจะไม่ทำการโอนเงินอัตโนมัติให้
 • การโอนเงินจากบัญชีระดับล่างนั้น ธนาคารจะทำการโอนไปแต่เฉพาะไม่ต้องมีช่องว่างเท่านั้น ในกรณีที่ไม่ต้องมีช่องว่างนั้นมีจำนวนเงินตามเช็ค หรือ ตราสารทางการเงิน อื่นใดที่นำเข้า บัญชีไว้แล้ว แต่ยังรอผลการเรยีกเก็บรวมอยู่ด้วย ธนาคารยังไม่โอนจำนวนเงิน ที่ยังรอผลการเรียกเก็บอยู่นั้นไปยังบัญชีระดับบน ทั้งนี้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินได้แล้ว
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการยกเลิกการใช้บริการ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะมีผลการเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดการให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ใบคำขอใช้บริการ TMB Group Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของแต่ละบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนของทุกบริษัทที่อยู่ในโครงสร้าง พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)
 • กรณีลูกค้าต้องการโอนเงินระหว่างบัญชีของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ต้องมีผู้เข้าร่วมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทในเครือทุกบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมต้องระบุว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนอนุมัติให้มีการใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทตนและบัญชีของบริษัทในเครือที่เปิดกับธนาคาร โดยกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงนามรับรองการประชุมพร้อมแนบสำเนา บัตรประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บอจ.5 บัญชีผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
 • เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือผู้ชำนาญการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ