10 FAQs

ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 1 แสนบาท

คุณปิยะเกียรติทราบมาว่าปีนี้ถ้าเราซื้อบ้านใหม่ จะได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1 แสนบาทจริงหรือ ?

ลูกค้าสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้บ้านลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท

ไถ่ถอนบ้านจากธนาคาร ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

คุณพงศ์ชลิต ผ่อนบ้านมาร่วม 10 ปีและกำลังจะผ่อนชำระจนหมดในสิ้นเดือนนี้ ขั้นตอนในการไถ่ถอนบ้านต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

การไถ่ถอนหลักประกัน กรณีที่ลูกค้าได้รับเอกสารที่ธนาคารฯ แจ้งปลดภาระการจำนองและต้นฉบับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้านำเอกสารดังกล่าวไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน เพื่อแก้ไขรายการทางทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินอาจใช้ดุลยพินิจไม่รับเรื่องดำเนินการทางทะเบียนให้ กรณีดังกล่าวลูกค้าต้องเสียเวลาในการกลับมาติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้ธนาคารออกหนังสือยืนยันเรื่องไถ่ถอนจำนองอีกครั้งและต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกหนังสือยินยอมดังกล่าวด้วย

ธนาคารต้องการหลักฐานข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ?

คุณวนิดากู้สินเชื่อร่วมกับสามี มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ติดต่อกับธนาคารแห่งหนึ่งว่าอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านแต่ค่อนข้างยุ่งยากเรื่องหลักฐาน ที่ส่งอยู่ประจำกับที่เก่าก็ตรงทุกงวด แต่ดอกเบี้ยค่อนข้างแพง และจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการรีไฟแนนซ์

การยื่นเรื่องขอสินเชื่อต้องใช้หลักฐานซึ่งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สามารถอ้างอิงได้จาก หน้าสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ อาจจะต้องเสียเวลาเล็กน้อยในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อแลกกับดอกเบี้ยที่จ่ายน้อยลง และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กรณีเปลี่ยนมารีไฟแนนซ์กับธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 
1. ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% (สูงสุด 200,000 บาท) 
2. ค่าสำรวจหลักทรัพย์ 
3. ค่าดำเนินการสินเชื่อ 
ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องพิจารณาในเรื่องของค่าปรับกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด 3 ปีของธนาคารเดิมด้วยว่าผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วหรือยัง

กองทุนรวมตลาดเงินคืออะไร

กองทุนรวมตลาดเงิน หรือ Money Market Fund เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น  ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้เอกชน ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี   กองทุนรวมตลาดเงินมีสภาพคล่องสูงเกือบเทียบเท่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการธนาคาร และรับเงินในวันทำการธนาคารวันรุ่งขึ้น   ขณะที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำส่วนใหญ่ (หลังหักภาษีดอกเบี้ยรับ) สำหรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนนั้น ต่ำมาก  โดยแม้จะไม่ได้รับการคุ้มครองแบบเงินฝากธนาคาร แต่กองทุนนี้มักลงทุนในตราสารที่มีความปลอดภัยทั้งของภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ และ เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน 

เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะแข็งหรืออ่อนค่า ขึ้นกับการลงทุนของต่างประเทศในตลาดหุ้นเพียงใด ?

การลงทุนของต่างประเทศในตลาดหุ้นเป็นเพียงปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทเท่านั้น  โดยอิทธิพลต่อค่าเงินบาทยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งจากภายในประทเศเองและ จากต่างประเทศ อาทิ การเกินดุลหรือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ถ้าเกินดุลมาก เงินบาทก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และ เป็นไปในทางกลับกันถ้าบัญชีเดินสะพัดขาดดุล    หรือ การที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีขึ้นดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เงินบาทก็จะอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐไปโดยปริยาย โดยปัจจัยของไทยเองไม่เปลี่ยน เป็นต้น

การขาดดุลของรัฐบาลและต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม จะกระทบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างไรบ้าง

ความต้องการเงินของรัฐบาลหากมีในปริมาณที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นได้  เป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทาน โดยดอกเบี้ยคือราคาของเงินที่ผู้กู้จะต้องจ่าย หากสินค้า “เงิน”  มีน้อย  ผู้กู้ที่ต้องการสินค้า “เงิน”  ก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนั่นเอง สำหรับขนาดที่จะมีอิทธิพลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ขยับขึ้น ขึ้นกับปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งโดยปกติแล้วกระทรวงการคลังจะมีการวางแผนทะยอยออกพันธบัตรเพื่อไม่ให้กระทบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในช่วงสั้นๆ  แต่ภาพรวมระยะยาว หากปริมาณพันธบัตรออกใหม่มีมากก็ต้องส่งผลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

TMB BIZ WOW ต่างกับ TMB WOW อย่างไร?

TMB BIZ WOW คือรีวอร์ดโปรแกรมสำหรับ SME โดยเฉพาะ ที่ให้คะแนนแก่ผู้ถือบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH โดยสามารถใช้ทำธุรกรรมฟรีและแลกรับสิทธิประโยชน์เพื่อต่อยอดธุรกิจ

TMB WOW คือรีวอร์ดโปรแกรมสำหรับลูกค้าผู้ถือบัญชีบุคคลทุกประเภทของธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชัน TMB TOUCH โดยสามารถใช้ทำทำธุรกรรมและแลกรับสิทธิประโยชน์

- รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.tmbbank.com/bizwow

ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดกี่เท่าของหลักประกัน?

สูงสุด 2.5 เท่า ของหลักประกัน

- รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.tmbbank.com/sme/loan-financing.html

บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank มีข้อดีอย่างไร ที่เหนือกว่าบัญชีเพื่อธุรกิจอื่นๆ?

  1. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องคงยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB SME One Bank เพื่อรับสิทธิประโยชน์ แต่หากลูกค้าทิ้งเงินไว้ในบัญชีดังกล่าวจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ 0.125% ต่อปี (อ้างอิงได้จาก ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก) โดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือน 6 และสิ้นเดือน 12)
  2. สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเชื่อมต่อกับ TMB BIZ TOUCH โมบายแอพพลิเคชั่น ด้วยวงเงินต่อวันสูงสุด 2 ล้านบาท
  3. ทำธุรกรรมฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม บนช่องทางธนาคารออนไลน์สำหรับเพื่อบัญชีธุรกิจ SME (TMB BIZ TOUCH / TMB Business Click)
  4. ซื้อสมุดเช็ค 1 แถม 1
  5. สามารถสะสมแต้มจากการทำธุรกรรม เพื่อนำไปแลกของสมนาคุณ ได้อีกมากกมายกับบริการ TMB BIZ WOW

- สนใจเปิดบัญชี คลิก https://www.tmbbank.com/sme/open-account/sme-one-bank.html

กรณีมีบัญชีอยู่แล้ว สามารถสมัครใช้ TMB BIZ TOUCH ได้เลยหรือไม่?

สมัครใช้ TMB BIZ TOUCH ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ต้องเป็นบัญชีที่สามารถใช้คู่กับ TMB BIZ TOUCH ได้แก่ บัญชีธุรกิจ TMB One Bank, TMB SME One Bank, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป, บัญชีเงินฝากประจำธนกิจ, บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์, บัญชีออมทรัพย์ Corporate Liquidity, บัญชีออมทรัพย์ Cash Concentration.
  2. ดาว์นโหลด Application TMB BIZ TOUCH จาก App Store หรือ Google Play
  3. บุคคลธรรมดา สมัครใช้บริการได้ 2 ช่องทางผ่าน Mobile Application และที่สาขา ซึ่งสามารถใช้งาน TMB BIZ TOUCH ได้ทันทีหลังจากได้รับ Activate Code
  4. กรณี นิติบุคคล ต้องสมัครที่สาขาเท่านั้น โดยจะเริ่มเข้าใช้ TMB BIZ TOUCH ได้ ภายใน 5 วันทำการ

- รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.tmbbank.com/sme/trade/outward-remittance-tmb-business-touch.html