สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ปัจจุบันกู้บ้านอยู่กับ TMB กู้มา 2,500,000 บาท ซึ่งราคาประเมินในตอนนั้นอยู่ที่ 3,000,000 บาท ตอนนี้เหลือหนี้อยู่ 2,000,000 บาท จะขอกู้เพิ่ม 1,000,000 บาทได้มั๊ย แล้วเสียดอกเบี้ยเท่ากับกู้บ้านรึเปล่า

ขอกู้เพิ่มได้ เป็นสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ และอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ โดยแบ่งการขอวงเงินสินเชื่อได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีที่ต้องการขอกู้โดยไม่ต้องการประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ ธนาคารให้วงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของยอดหนี้ที่ลดลง
2. กรณีที่มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ ธนาคารให้วงเงินกู้เพิ่มรวมยอดหนี้ปัจจุบันได้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 1. เอกสารมาตรฐาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการทหาร (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้เข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
  • หนังสือระบุรายได้พิเศษอื่นๆ หรือโบนัส (ถ้ามี)
 3. เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ อื่น ๆ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารมาตรฐาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้เข้า ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (ห้างหุ้นส่วน / บริษัท) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ อื่น ๆ
Back