ไถ่ถอน

ไถ่ถอนบ้านจากธนาคาร ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

คุณพงศ์ชลิต ผ่อนบ้านมาร่วม 10 ปีและกำลังจะผ่อนชำระจนหมดในสิ้นเดือนนี้ ขั้นตอนในการไถ่ถอนบ้านต้องทำอย่างไร และเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

การไถ่ถอนหลักประกัน กรณีที่ลูกค้าได้รับเอกสารที่ธนาคารฯ แจ้งปลดภาระการจำนองและต้นฉบับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้านำเอกสารดังกล่าวไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน เพื่อแก้ไขรายการทางทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินอาจใช้ดุลยพินิจไม่รับเรื่องดำเนินการทางทะเบียนให้ กรณีดังกล่าวลูกค้าต้องเสียเวลาในการกลับมาติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้ธนาคารออกหนังสือยืนยันเรื่องไถ่ถอนจำนองอีกครั้งและต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกหนังสือยินยอมดังกล่าวด้วย

Back