ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB

เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะแข็งหรืออ่อนค่า ขึ้นกับการลงทุนของต่างประเทศในตลาดหุ้นเพียงใด ?

การลงทุนของต่างประเทศในตลาดหุ้นเป็นเพียงปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทเท่านั้น  โดยอิทธิพลต่อค่าเงินบาทยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งจากภายในประทเศเองและ จากต่างประเทศ อาทิ การเกินดุลหรือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ถ้าเกินดุลมาก เงินบาทก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และ เป็นไปในทางกลับกันถ้าบัญชีเดินสะพัดขาดดุล    หรือ การที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีขึ้นดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เงินบาทก็จะอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐไปโดยปริยาย โดยปัจจัยของไทยเองไม่เปลี่ยน เป็นต้น

การซื้อการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มค่าจริงหรือ

ความคุ้มค่าของการซื้อการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน คือ การตัดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจออกไป ทำให้กิจการสามารถทราบรายได้หรือต้นทุนที่แน่นอนและวางแผนล่วงหน้าได้  เพราะการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่สิ่งที่ไม่แน่นอนสูง หากเคลื่อนไหวไปในทางที่ทำให้กิจการต้องขาดทุนหรือสูญเสียรายได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ 

การขาดดุลของรัฐบาลและต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม จะกระทบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างไรบ้าง

ความต้องการเงินของรัฐบาลหากมีในปริมาณที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นได้  เป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทาน โดยดอกเบี้ยคือราคาของเงินที่ผู้กู้จะต้องจ่าย หากสินค้า “เงิน”  มีน้อย  ผู้กู้ที่ต้องการสินค้า “เงิน”  ก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนั่นเอง สำหรับขนาดที่จะมีอิทธิพลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ขยับขึ้น ขึ้นกับปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งโดยปกติแล้วกระทรวงการคลังจะมีการวางแผนทะยอยออกพันธบัตรเพื่อไม่ให้กระทบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในช่วงสั้นๆ  แต่ภาพรวมระยะยาว หากปริมาณพันธบัตรออกใหม่มีมากก็ต้องส่งผลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

กองทุนรวมตลาดเงินคืออะไร

กองทุนรวมตลาดเงิน หรือ Money Market Fund เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น  ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้เอกชน ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี   กองทุนรวมตลาดเงินมีสภาพคล่องสูงเกือบเทียบเท่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการธนาคาร และรับเงินในวันทำการธนาคารวันรุ่งขึ้น   ขณะที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำส่วนใหญ่ (หลังหักภาษีดอกเบี้ยรับ) สำหรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนนั้น ต่ำมาก  โดยแม้จะไม่ได้รับการคุ้มครองแบบเงินฝากธนาคาร แต่กองทุนนี้มักลงทุนในตราสารที่มีความปลอดภัยทั้งของภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ และ เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน 

ในปี 2556 นี้ ดอกเบี้ยนโยบายจะลงอีกหรือไม่

หากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสองที่จะประกาศช่วงปลายสิงหาคมนี้ ชะลอตัวลงอีกอย่างมีนัยสำคัญ และเศรษฐกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ค้าสำคัญของไทย ยังคงซึมอยู่    อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 อาจถูกปรับลงได้ เป็นร้อยละ 2.25 ภายในปีนี้ 

Back