ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คุ้มครองชีวิต
และมีเงินให้ใช้สบายๆ หลังเกษียณ

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกัน

บำนาญ?

1 คุ้มครองชีวิตนานก่อนถึงอายุครบ 60 ปี

หลังเกษียณแม้ไม่ได้ทำงานก็ยังรับเงินบำนาญ
ต่อเนื่องทุกปี

2 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้เยอะขึ้น
สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด

3 สร้างความมั่นคงให้ชีวิต

หากเสียชีวิต ลูกหลานและคนในครอบครัวจะมีเงิน
ก้อนเท่ากับทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสด
หรือ เบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะ
มากกว่า

4 การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง

ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่ประกันระบุไว้
แม้เศรษฐกิจจะไม่มั่นคงก็ตาม

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต
85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิต เพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

85 คือ รับเงินบำนาญรายปี
ตั้งแต่อายุ
  ครบ 60
ถึงอายุครบ 85 ปี

5 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตระยะสั้น
เพียง 5 ปี
  แต่ได้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต
85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ดีกว่ายังไง?

 • การันตีเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย
  ตั้งแต่อายุครบ 60 - อายุครบ 85 ปี
 • รับประกันการจ่ายเงินบำนาญรายปี 15 ปี
  หากเสียชีวิตก่อนรับครบ 15 ปี
  บริษัทจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี
  ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 1. รับเงินจ่ายคืน (บำนาญ) ทุกปีๆ ละ 12% ของทุนประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 – อายุครบ 85 ปี รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง
 2. ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี รับประกันการจ่ายเงินบำนาญรายปี 15 ปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี หรือก่อนครบอายุ 74 ปี บริษัทจะจ่ายเงินก้อนในครั้งเดียวตามมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
 3. สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้วงเงินส่วนเพิ่มจำนวน 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึ่งประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
 4. หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลา การชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทฯ จะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม

อายุที่สามารถสมัครได้

30 - 55 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

คงที่ตลอดสัญญา (ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ)

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 300,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 30 – 55 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • คุ้มครองชีวิตนานจนถึงก่อนอายุครบ 60 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้เยอะขึ้น สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • มีเงินบำนาญให้ทุกปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 – อายุครบ 85 ปี
 • หากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี รับผลประโยชน์มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 85 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ 60 ปี 100% ของทุนประกันภัย หรือ รับเงินบำนาญปีละ 12% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 – อายุครบ 85 ปี หรือ หากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี รับผลประโยชน์มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไหร่?
คำตอบ : 100,000 บาทต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 และ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และ อายุของผู้เอาประกันภัย
 
 
 

ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่
สาขาใกล้บ้าน
2
แจ้งข้อมูล (จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น