ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์

จะดีกว่าไหม…ถ้านอนโรงพยาบาลแล้วเบิกค่ารักษาได้เต็มที่ ไม่จำกัดต่อครั้ง ไม่มีเงื่อนไขจุกจิก

 

ให้คุณหมดกังวล ด้วยประกันสุขภาพ
ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์

คืออะไร?

คือ ประกันสุขภาพที่ให้คุณเบิกค่ารักษาพยาบาล
อันเกิดจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้เต็มแม็กซ์
และให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบกรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์

ดีกว่ายังไง?

 • นอนโรงพยาบาล เบิกค่ารักษาได้เต็มแม็กซ์สูงถึง 300,000 บาท
 • เบิกได้หมดทั้งค่าห้องปกติ หรือ I.C.U ค่าอาหาร ค่าพยาบาล ได้ทั้ง
  ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนที่เลือกซื้อ)
 • ซื้อให้ตัวเอง หรือพ่อแม่ก็นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์
  กรมสรรพกรได้
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท
  (รวมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที
 • แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Plan 1 Plan 2
คุ้มครองผู้ป่วยใน
(IPD)
คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
(IPD+OPD)
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
-- ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี (ครอบคลุมข้อ 1.1-1.5)
300,000 300,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
-- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) จ่ายตามจริง
สูงสุด 3,000 บาท/วัน
จ่ายตามจริง
สูงสุด 3,000 บาท/วัน
-- ห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง และเมื่อรวมกับจำนวนวันสำหรับห้องผู้ป่วยปกติแล้วไม่เกิน 180 วัน) จ่ายตามจริง
สูงสุด 6,000 บาท/วัน
จ่ายตามจริง
สูงสุด 6,000 บาท/วัน
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
-- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
-- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
-- ค่ารักษาพยาบาล สำหรับกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
-- ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 1,000 1,000
1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด - ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 การดูแลโดยแพทย์ - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 10,000 10,000
2. อุบัติเหตุส่วนบุคคล - การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์) 300,000 300,000
3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) ไม่คุ้มครอง 1,000
สิทธิประโยชน์จากบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์
 • เพียงนำบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่ง
  ทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • บุตร (ผู้มีเงินได้) ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุทธิไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • สิทธิในการใช้วงเงินของบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ นั้นขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • ซื้อให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุทธิมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.91 ได้เต็มตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต จะต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
ไม่คุ้มครองกรณี ดังนี้
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ)
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน (รวมทุกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร)

ค่าเบี้ยประกันภัย

 
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
รวมภาษีอากรแล้ว
อายุผู้เอาประกัน
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ พร้อมผู้ป่วยนอก
TMB Health Care Max Plus OPD
ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์
TMB Health Care Max
เด็กเล็กก็ซื้อได้
ตั้งแต่ 1 เดือน - 15 ปี
26,400
-
16 - 55 ปี
13,000
8,000
56-70 ปี
24,000
14,000
ส่วนลดเบี้ยค่าประกันภัยในปีต่ออายุ
กรณีประวัติดีไม่มีเคลม
10%
10%
รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โทร : 0-2685-3828 โทรสาร : 0-2685-3830 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัคร ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 
คำถาม : ผู้สมัครแผนประกันสุขภาพ จะต้องใช้เอกสารการสมัครอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีที่เด็กไม่มีบัตรประชาชน ใช้สำเนาใบสูติบัตร
 • กรณีชาวต่างชาติ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
  • เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานเกินกว่า 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  • สำเนาวีซ่าครบทุกหน้า
  • สำเนาหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (work permit) ในกรณีเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
   (ในกรณีเหตุผลอื่นๆให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติเฉพาะข้อ 3.2 และ 3.3)
  หมายเหตุ ไม่รับผู้เอาประกันภัยสัญชาติอิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ไอวอรี่โคสต์ , เอริเทรีย, ซูดาน, ลิเบีย, ซูดานใต้ ,เซียร์ราลีโอน, ไลบีเรีย, ซีเรีย, ไครเมีย
 
คำถาม : สามารถซื้อประกันสุขภาพได้สูงสุดกี่ฉบับ?
คำตอบ : ผู้เอาประกัน 1 ท่านสามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ รวมทุกแผนผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร TMB
 
คำถาม : ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เบิกเต็มแม็กซ์ ได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่?
คำตอบ : ให้ความคุ้มครองทันทีเฉพาะกรณีเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งกรณีนี้บริษัทต้องได้รับชำระเบี้ยครบถ้วนก่อน
 • สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ต้องพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วันก่อน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ต้องพ้นระยะรอคอย (Waiting Period) 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
หมายเหตุ : ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หาย
 
คำถาม : ผลิตภัณฑ์ TMB Health Care Max สามารถรับประกันได้ทุกอาชีพหรือไม่
คำตอบ : ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกัน หากผู้เอาประกันมีอาชีพดังต่อไปนี้
 • เกษตรกร (ลงมือทำ)
 • พนักงานขับรถบรรทุก
 • ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง / ส่งเอกสาร
 • ช่างซ่อม/ช่างไฟฟ้า/ช่างอื่นๆ
 • คนงานก่อสร้าง / ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ
 • ทำงานที่ต้องปีนเสา / อาคารสูง
 • ชาวประมง /กัปตันเดินเรือ
 
คำถาม : เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อแม่ของตนเองหรือพ่อแม่ของคู่สมรส มาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขที่สำคัญอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • บิดาหรือมารดาของผู้ที่จะยื่นขอลดหย่อนภาษี ต้องมีเงินได้พึงประเมิน ในปีภาษีที่ขอยกเว้น ไม่เกิน 30,000 บาท
 • ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา รวมทั้งเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ (คู่สมรส) ที่ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
 • หากบุตรหรือผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดา มารดา ให้เฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่บุตรหรือผู้มีเงินได้ร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ต้องเป็นการทำประกันภัยสุขภาพสำหรับบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทย
 
คำถาม : ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ณ วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่สาขาได้เลยหรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันภัยการประกันสุขภาพสำหรับบิดา มารดาเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หรือใช้ประกอบการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเอกสารดังกล่าวในเดือนมกราคมของปีถัดไป
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3
ชำระเบี้ย