ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี

ประกันเดินทาง
ต่างประเทศออนไลน์
ซื้อง่าย 5 นาทีจบ
แล้วเที่ยวให้เต็มที่

 

ด้วยประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น  เลขที่ใบอนุญาต ว.00008/2546

ประกัน

เดินทางออนไลน์ที่
ทีเอ็มบี

คืออะไร?

........ คือ ประกันเดินทางต่างประเทศออนไลน์ ที่คุ้มครองชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน สัมภาระ การเดินทาง และเครื่องบินดีเลย์

ประกัน

เดินทางออนไลน์ที่
ทีเอ็มบี

ดีกว่ายังไง?

 • มิกซ์ แอนด์ แมช ความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ
 • ครอบคลุมทุกปัญหาของนักเดินทางในราคาสบายกระเป๋า
 • มีทั้งแบบรายเที่ยว (Single Trip) และรายปี (Annual Trip)
 • ซื้อง่าย ไม่กี่คลิก จบภายใน 5 นาที

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

มีให้เลือก 4 แผนความคุ้มครองมาตรฐาน
First Class
มั่นใจ.. ครอบคลุมทุกการเดินทาง
ด้วยความคุ้มครองสูง
Business Class
สบายใจ..เที่ยวแบบไร้กังวลด้วย ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
Saver Class
อุ่นใจ..ไม่ว่าใกล้หรือไกล ก็ให้ความคุ้มครองครบ
Super Saver Class
เบาใจ..กับความคุ้มครอง ที่สบายกระเป๋า
ความคุ้มครอง
First Class
Business Class
Saver Class
Super Saver Class
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
5,000,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
1,000,000
1,000,000
1,000,000
700,000
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
อายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์
100,000
100,000
100,000
100,000
อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
500,000
300,000
200,000
100,000
อายุ 76 - 80 ปีบริบูรณ์
75,000
75,000
75,000
75,000
ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
ในต่างประเทศ ต่อระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้ง
1,000
1,000
1,000
1,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายศพกลับสู่ประเทศไทย
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
การส่งศพกลับประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
จ่ายตามจริงสูงสุด
500
500
500
500
การขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้*
5 วัน
5 วัน
5 วัน
5 วัน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกัยภัยต้องสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยเดินทางก่อนเริ่มเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยโดย
  นับจากวัน และเวลาที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 - 80 ปีบริบูรณ์ และแผนประกันภัยแบบรายปี รับประกันอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน สำหรับทุกช่องทางการขายของ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว คุ้มครองการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • แผนประกันภัยแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
  และไม่ได้เดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ หากการเดินทางขากลับต้องล่าช้าออกไป โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ กรณีเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้องหรือชำรุด การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์หรือสนามบินที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้จะยกเว้นความคุ้มครองดังนี้ (ถ้ามี) การล่าช้าของเที่ยวบิน,การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง,การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล,ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุและ การเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ,การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 

ข้อยกเว้นสำคัญของการรับประกัน

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่่วยมาก่อนการเอาประกันภัย
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • กรณีเหตุเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้าย
  คล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล
  การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่นประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้, หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิรัก, อิหร่าน, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน และอุซเบกิสถาน, เนปาล (เฉพาะไต่หน้าผาและการปีนเขา)

ความคุ้มครองเพิ่มเติมเรื่องเที่ยวบิน

 
รายละเอียด
ความคุ้มครอง (บาท)
1. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด**
200,000
2. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
200,000
3. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้**
- จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง สำหรับ กรณีที่ 3.1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่ 3.2
15,000
4. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด
- จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
8,000
5. การจี้เครื่องบิน
100,000

** ข้อ 1. การยกเลิกการเดินทาง หากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อน มีสาเหตุมาจาก

 • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย
 • การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
 • ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดจากก๊าซหุงต้ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ

 

** ข้อ 3. การล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติ เนื่องจาก

 • สภาพอากาศไม่อำนวย
 • การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน
 • การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  1. กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  2. กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์

ความคุ้มครองเพิ่มเติมเรื่องทรัพย์สิน

 
รายละเอียด
ความคุ้มครอง (บาท)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือ
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด***
30,000
2. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด
- จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
15,000
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด***
5,000
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
10,000

*** ข้อ 1. คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
*** ข้อ 3. ค่าความเสียหายของเงินส่วนตัวในส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ

 
รายละเอียด
ความคุ้มครอง (บาท)
1. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
100,000
2. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ
วันละ 1,000
สูงสุดไม่เกิน 10,000
3. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด
10,000
4. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์)
จ่ายตามจริงสูงสุด
20,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด****
20,000

**** ข้อ 5. ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

ประกันเดินทางออนไลน์ที่คัดสรรโดย TMB

ประกันเดินทางออนไลน์
คัดมาแล้วจาก เอ็ม เอส ไอ จี (MSIG)
บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลก
มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
ด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท

เอกสารประกอบการเดินทาง

รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 02-007-9049 สามารถติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.30-18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนัตขัตฤกษ์) หรือ ในระหว่างเดินทางต่างประเทศ ติดต่อ MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร. 02-039-5704 หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ที่นำเสนอขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com สามารถเลือกซื้อเป็นรายเที่ยวและรายปีได้หรือไม่ และ รายเที่ยวกับรายปี คุ้มครองระยะเวลากี่วัน?
คำตอบ : สามารถเลือกซื้อเป็นรายเที่ยวและรายปีได้ โดย
 • รายเที่ยว คุ้มครองระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 180 วันต่อทริป
 • รายปี คุ้มครองระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 120 วันต่อทริป
 
คำถาม : ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี มีเงื่อนไขการรับประกันภัยอย่างไรบ้าง?
คำตอบ : เงื่อนไขการรับประกัน มีดังนี้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • แผนประกันภัยแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1 - 80 ปีบริบูรณ์
  แผนประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรักษาพยาบาล
 
คำถาม : การสมัคร ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการสมัครบ้าง?
คำตอบ : สามารถซื้อประกันเดินทาง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com โดยบันทึกรายละเอียดข้อมูลการทำประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com และชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน
 
คำถาม : สามารถซื้อ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com ได้สูงสุดกี่คน?
คำตอบ : ซื้อสูงสุดได้ 5 คน / ทริป โดยทั้ง 5 คน จะต้องเดินทางไปและกลับในทริปเดียวกัน
 
คำถาม : หากสมัครทำ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tmbbank.com แล้ว ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
คำตอบ : จะเริ่มคุ้มครองตามวันที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งจะเริ่มคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยนับจากเวลาที่ระบุบนตั๋วโดยสาร
 
คำถาม : เริ่มผลความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อซื้อ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี ผ่านเว็บไซต์ tmbbank.com เมื่อใด?
คำตอบ : จะเริ่มความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันที่ลูกค้าได้ระบุไว้ตอนที่สมัครทำประกันภัยผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางผ่านเว็บไซต์ tmbbank.com
 
คำถาม : หากเดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถซื้อประกันภัยได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ จะต้องซื้อประกันภัยเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย
 
คำถาม : หลังจากสมัครทำ ประกันเดินทางออนไลน์ที่ ทีเอ็มบี แล้ว ลูกค้าจะได้รับเอกสารอะไรบ้าง และกรมธรรม์ฉบับจริงลูกค้าจะได้รับเอกสารตอนไหน?
คำตอบ : หลังจากสมัครทำประกันและยืนยันการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS (ทันทีหลังส่งตัดเงินผ่านเรียบร้อย) และรายละเอียดกรมธรรม์ให้ทางอีเมลตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ที่ (ไม่เกิน 15 นาที หลังจากทำรายการ) เอกสารที่ได้รับมีดังนี้
 • เอกสารทางการเงิน หน้าตาราง รายละเอียดความคุ้มครอง และลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ตาม Link ของบริษัทฯ ที่แนบไปพร้อมกับอีเมล
 • กรณีลูกค้าต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง ลูกค้าสามารถติดต่อ MSIG Call center ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2788-9000 เพื่อดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริง
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
เตรียมข้อมูลก่อนสมัคร คือเลขที่บัตรประชาชน
หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
2
กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณ
เบี้ยประกันภัย
3
เลือกแบบประกันภัย
ที่ถูกใจ และชำระเบี้ย

โปรโมชั่น