TMB Internet Banking

TMB Internet Banking

รายละเอียดบัญชี

Today people tend to spend most of their time connecting to the internet. Almost everywhere, they can keep tracking of friends on social media, updating news, ordering products and booking ticket and hotel. But when it comes to money, a lot of people still prefer to queue up at banks even though all these transactions can be performed on-line with much more convenience.

Enough for such waste ! From now on, every bit of your financial transactions will become easy with TMB Internet Banking service, which has been designed to enhance security as well as convenience for customers. Just log in at www.tmbdirect.com from your computer screen, lab top or tablet and you can get safe access to our financial services anytime and anywhere.

The new version of TMB Internet Banking offers more convenience by bringing most of our banking services to your computer screen where 3 sections are displayed:

Left : Main menu
Center : Input area for processing the transaction
Right : Selection and details

And many other services include :

 • Online transactions namely money transfer, bill payment, top-up and instant deposit account opening.
 • Deposit account : check available balance and view details of your transactions.
 • Fixed deposit account : check interest rate and account maturity date.
 • Credit card : view payment amount, previous statements, available credits, and outstanding reward points.
 • Home loan and personal loan : view payment amount, previous statements, remaining balance and interest rate.
 • TMB branch, TMB ATM & TMB Money Exchange Booth Location Finder.

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน โนฟี ธุรกรรมทำฟรี ออลล์ฟรี และฝากไม่ประจำ ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร และยังใช้หมายเลขนั้นในปัจจุบัน
 • กรณีเป็นลูกค้า ทีเอ็มบี ทัชโมบายแอพอยู่แล้ว สามารถสมัครใช้บริการได้ทันทีโดยเข้าสู่ระบบและเลือกเมนูย่อย “สมัครทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง”
 • กรณีชาวต่างชาติต้องเป็นผู้ที่ได้มีการยื่นเอกสาร Work Permit หรือ Visa ระยะยาว 9 เดือน หรือเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยไว้ให้กับธนาคารเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับคนไทย หรือหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างชาติ
 • สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โนฟี ธุรกรรมทำฟรี ออลล์ฟรี หรือฝากไม่ประจำเล่มปัจจุบัน ยกเว้นบัญชีกระแสรายวัน เพราะไม่มีสมุดคู่ฝาก