สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

รายละเอียดบัญชี

เงื่อนไข ช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
3 ปี 5 ปี
ทำประกัน
(MRTA)
ปีที่ 1 - ปีที่ 3 MRR-3.775% ต่อปี 3.50% 4.10% 4.50%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.275%
ไม่ทำประกัน
(Non-MRTA)
ปีที่ 1 - ปีที่ 3 MRR-3.285% ต่อปี 3.99% 4.49% 4.83%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.025%
 • ผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

  ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

 • ผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

  ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

 • ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

  กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก)

 • นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ

  นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา -มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
 • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

เงื่อนไข 

 • MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารฯ ณ วันที่ 22 พ.ค. 60 MRR = 7.275%
 • MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นการประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ ในกรณีที่ลูกค้าผู้เอาประกันสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อปลดหรือลดภาระหนี้ที่ค้างชำระ โดยจะจ่ายให้ธนาคารฯ ในฐานะผู้รับประโยชน์ และหากมีเงินสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือ จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์อื่นตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้
 • การชำระค่าเบี้ยประกันวงเงินกู้ (MRTA) ชำระเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์  หลักเกณฑ์ และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

เครื่องคำนวณ 

 

เครื่องคำนวณรีไฟแนนซ์