สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดบัญชี

เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ

 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้

  กู้ได้สูงสุด 100%

  ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 • หมดกัลงวลกับค่าใช้จ่ายต่างๆ

  ผ่อนสบายๆ ยาวถึง 90 ปี

 • ฟรีีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

  ไม่มี ! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

เงื่อนไข 

 • ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด 
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี