รายละเอียดการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)

รายละเอียดการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)

ประกันชีวิตคุ้มครอง สินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม (MRTA) / ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม พลัส (MRTA) : เป็นการทำประกันชีวิตที่ทำกับบริษัทประกันชีวิตผ่านธนาคาร TMB โดยลูกค้าสามารถขอกู้เงินเพื่อชำระผ่านค่าเบี้ยประกันฯ รวมกับการขอสินเชื่อบ้าน/ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์/ สินเชื่อบ้านแลกเงิน/ สินเชื่อบ้านแลกเงินรีไฟแนนซ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้


ทุนประกันภัย มีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

 • แบบที่ 1 : ทุนประกันภัยเท่ากับ 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 2 : ทุนประกันภัยเท่ากับ 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • แบบที่ 3 : ทุนประกันภัยเท่ากับ 100% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ

เงื่อนไขเพิ่มเติม : กรณีกู้ร่วม ทุนประกันรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 80% สูงสุดไม่เกิน 200% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ


ระยะเวลาเอาประกัน

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี หรือ 20 ปี

เงื่อนไขเพิ่มเติม : กรณีผู้กู้มีอายุ 56-65 ปี สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปีได้


ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ของประกันชีวิตคุ้มครอง สินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม (MRTA) /ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม พลัส (MRTA)

เท่ากับระยะเวลาผ่อนชำระกู้บ้าน/ รีไฟแนนซ์บ้าน/ สินเชื่อบ้านแลกเงิน กรณีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้น้อยกว่า 10 ปี จะไม่สามารถสมัคร ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม (MRTA)/ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สไมล์ โฮม พลัส(MRTA) ได้


การพิจารณารับประกันภัยมี 2 แบบ

 • กรณีทุนประกันภัย ≤ 5 ล้านบาท
  - อนุมัติรับประกันภัยทุกราย (Guarantee Issue Offer (GIO)) ยกเว้นบางอาชีพที่ระบุไว้ในเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
  - ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือ ขอเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม
 • กรณีทุนประกันภัย > 5 ล้านบาท
  - พิจารณาตามเกณฑ์รับประกันภัยทั่วไป


หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และอัตราเบี้ยประกันภัยกรุณาติดต่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2352-8000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง