ยิ้มรับปีฉลู มุ่งสู่ชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น

สร้างโอกาส เปลี่ยนชีวิตทางการเงินให้ดีขึ้น

พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน

1 - 31 มกราคม 2564

 

วางแผนชีวิตลูกหลานให้มั่นคง ส่งต่อมรดกเพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง
ด้วยประกันชีวิต เดอะ เทรเชอร์

สำหรับลูกค้าที่สมัคร และชำระเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2564

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ของสมนาคุณ
250,000 - 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
6,000 บาท
(1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 กรมธรรม์)
500,000 - 749,999 บาท iPhone 12 ความจุ 256 GB
มูลค่า 35,900 บาท
(1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ราย)
750,000 บาท ขึ้นไป iPhone 12 Pro Max ความจุ 128 GB
มูลค่า 39,900 บาท
(1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ราย)

 

สร้างหลักประกันชีวิตระยะยาว พร้อมคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง

ประกันชีวิต แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค

ดูแลสุขภาพด้วยประกันชีวิตและสุขภาพน้องใหม่

  • ประกันชีวิตและสุขภาพ อัลติเมท แคร์ เลือกแผนคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สูงสุด 100 ล้านบาท
  • ประกันชีวิตและสุขภาพ เฟล็กซี่ แคร์ เลือกแผนคุ้มครองได้จาก 3 แผน สูงสุด 20 ล้านบาท
สำหรับลูกค้าที่สมัคร และชำระเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2564
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
50,000 - 99,999 บาท 2,000 บาท
100,000 - 299,999 บาท 4% ของเบี้ยฯ รายปี
300,000 - 499,999 บาท 6% ของเบี้ยฯ รายปี
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 10% ของเบี้ยฯ รายปี

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2564

  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ เดอะ เทรเชอร์, แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์ และเฟล็กซี่ แคร์ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2564 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืนหรือวันที่จัดส่งของสมนาคุณ
  2. สำหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีโนฟิกซ์ ออลฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ธนาคารทีเอ็มบี ของผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติเท่านั้น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชีทีเอ็มบีให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีทีเอ็มบี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ โทรศัพท์ iPhone 12 ความจุ 256 GB มูลค่า 35,900 บาท และ iPhone 12 Pro Max ความจุ 128 GB มูลค่า 39,900 บาท ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเวลาการจัดจำหน่ายสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการจัดส่งให้กับผู้จัดจำหน่าย
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลไดๆ ก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  5. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
  6. กรณีสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงินตามโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน สามารถสอบถามได้ที่ TMB Contact Center 1558 หรือ Thanachart Contact Center 1770 ภายในระยะเวลา 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
  7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
Period: 1 – 31 มกราคม 2563

 

Back