คุณสมบัติ TMB Wealth Banking


คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ย 3 เดือน และ/หรือยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรก (นับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อภายใน 12 เดือน คูณ 10) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน มีจำนวนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือมียอดสินเชื่อบ้านคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


การรักษาสถานภาพสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ย 12 เดือน และ/หรือยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรก (นับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อภายใน 12 เดือน คูณ 10) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน มีจำนวนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือมียอดสินเชื่อบ้านคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ:
• สำหรับบัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking ให้กับผู้เป็นเจ้าของบัญชีหลัก (ชื่อแรก) ในระบบของธนาคารเท่านั้น
• สำหรับการคำนวณยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผ่านระยะเวลาการยกเลิกกรมธรรม์ หรือ FREE LOOK PERIOD แล้วเท่านั้น และมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
• สำหรับยอดเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ที่ซื้อภายใน 12 เดือน จะไม่นับเป็นเบี้ยประกันชีวิตที่คูณ 10 แต่จะถูกนำยอดมานับรวมกับยอดเงินฝาก เงินลงทุน ยอดชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรก หรือยอดสินเชื่อบ้าน เพื่อคำนวณการให้สิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า