คุณสมบัติ TMB Wealth Banking


คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน ยอดเบี้ยประกันชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เฉลี่ย 3 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (โดยการคิดยอดเบี้ยประกันจะนับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อภายใน 12 เดือน คูณ 10) หรือมียอดสินเชื่อบ้านคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


การรักษาสถานภาพสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking
ลูกค้าที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน ยอดเบี้ยประกันชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เฉลี่ย 12 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (โดยการคิดยอดเบี้ยประกันจะนับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อภายใน 12 เดือน คูณ 10) หรือมียอดสินเชื่อบ้านคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ:
• สำหรับบัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking ให้กับผู้เป็นเจ้าของบัญชีหลัก (ชื่อแรก) ในระบบของธนาคารเท่านั้น
• สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องผ่านระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์ (FREE LOOK PERIOD) เรียบร้อยแล้ว กรณีลูกค้ามีเบี้ยประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว หากเข้าเงื่อนไข ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking ได้ในเดือนถัดไป โดยผู้เอาประกันจะเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษ