รายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานปัญหาการใช้บริการทางการเงิน เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส และการสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการรับทราบปัญหาของการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าจากทุกช่องทางเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

Document

การเปิดเผยกำหนดระยะเวลาดำเนินการของบริการทางการเงินต่าง ๆ
Service Level Agreement (SLA)

 

รายละเอียด
Click

 

Document

รายงานสถิติระบบขัดข้องที่กระทบต่อ
การให้บริการสำคัญ

 

Download รายละเอียดไตรมาส 2

Download รายละเอียดไตรมาส 3

Download รายละเอียดไตรมาส 4

Chart

แผนภูมิแนวโน้มเรื่องร้องเรียน

 

รายละเอียด
Click