TMB Fleet Card

TMB Fleet Card

รายละเอียดบัญชี

TMB Fleet Card ให้การควบคุมค่าใช้จ่ายการเติมน้ำมันเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้เติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ให้คุณคุมวงเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ทำไม TMB Fleet Card ถึงให้คุณได้มากกว่า

 • สะดวกขึ้น กำหนดวงเงิน ระบุประเภทน้ำมัน และสถานีบริการที่ต้องการให้ใช้บริการได้
 • ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด กำหนด PIN ในการใช้งานและมีรายงานตรวจสอบได้ทุกการใช้จ่าย
 • พิเศษกว่าใคร ด้วยพันธมิตรสถานีบริการน้ำมันคุณภาพ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • คล่องตัวขึ้น ดูรายงานการใช้และสรุปค่าใช้จ่ายผ่าน TMB Web Fleet Service ให้คุณเช็คค่าใช้จ่ายแบบแยกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ พร้อม feature พิเศษช่วยคุณคำนวณอัตราสิ้นเปลืองได้
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 • บัตรเครดิตน้ำมันใช้ชำระค่าน้ำมันแทนเงินสด
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการจำกัดวงเงินต่อครั้ง/วัน/สัปดาห์/เดือน สามารถเลือกการควบคุมวงเงินรายบัตรได้ทั้งวงเงินบาท หรือ ปริมาณลิตร
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันได้ เช่น ดีเซล เบนซีน แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น
 • สามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร เพื่อควบคุมการใช้จ่าย
 • สามารถขอบัตรแบบมีรหัสผ่าน (PIN Code 4 หลัก) เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน
 • รอบการใช้จ่ายตัดทุกสิ้นเดือน และกำหนดชำระประมาณวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

สิทธิประโยชน์ 

 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บัตรเติมน้ำมันได้ทันที ทุกครั้ง โดยไม่ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในใบสั่งจ่ายน้ำมัน
 • ระบบจะอนุมัติวงเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษีจากเครื่องรูดบัตรได้ทันที
 • มีการบันทึกข้อมูลของการใช้บัตรเครดิตน้ำมันของรถแต่ละคันอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง เช่น วัน เวลา ชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปริมาณที่เติม (ลิตร) จำนวนเงิน (บาท) เลขกิโลเมตร และสามารถแสดงอัตราการสิ้นเปลืองของปริมาณน้ำมันต่อกิโลเมตร โดยเรียกดูผ่าน TMB Web Fleet Service ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมันทุกสิ้นเดือนได้ทางระบบ TMB Web Fleet Service สะดวก รวดเร็ว สรุปยอดได้แม่นยำ

ประเภทบัตรเครดิตน้ำมัน 

พิเศษกว่าใครด้วยพันธมิตรสถานีบริการน้ำมันคุณภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วประเทศ

ประเภทบัตรเครดิตน้ำมัน

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน 300 บาท/บัตร/ปี *ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร
 • ค่าออกบัตรทดแทน 50 บาท/บัตร

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ย 17.5% ต่อปี กรณีลูกค้ามียอดค้างชำระหรือชำระคืนบางส่วน นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการ

เอกสารประกอบการสมัคร 

บริษัทและองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตน้ำมัน
 • รายงานการประชุมกรรมการบริษัทแจ้งความประสงค์
  การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ระบุวงเงินรวมของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
  หนังสือมีอายุไม่เกิน 90 วัน
 • งบดุลและงบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏหมาย
  เลขบัตรประจำตัว 13 หลัก/ สำเนาหนังสือเดินทาง
  (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
  (สำหรับผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล
  และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคล)
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 • ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตน้ำมัน
 • รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ
 • หนังสือทางราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/พรบ. จัดตั้ง/ หนังสือแต่งตั้งอธิบดีกรมฯ หรือรักษาการแทน/ หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน/ รายละเอียดของส่วนราชการ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)
 • หนังสือแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ธนาคารทหารไทยเป็นตัวแทนในการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม 

ทีเอ็มบี TMB Corporate Call Center
โทร 0-2643-7000
เชลล์ แผนกบัตรเชลล์การ์ด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทร 0-2657-9700
บางจาก แผนกธุรกิจบัตรน้ำมัน ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรม
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร 1651, 0-2335-4522, 0-2335-4840
ปตท. ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
โทร Contact Center 1365 e-mail : pttfleetcard@pttor.com
เอสโซ่ แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร 08-1870-0176, 08-1834-3317