Certificate of Finance

Certificate of Finance

รายละเอียดบัญชี

ประโยชน์ของลูกค้า

  • ธนาคารให้การรับรองข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารฯ เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของท่าน เพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
  • แสดงความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน เพื่อความมั่นใจในการต่อธุรกิจ หรือกรณีอื่น
  • สะดวก รวดเร็ว ดำเนินการไม่ยุ่งยาก

อัตราค่าธรรมเนียม 

  • อัตราร้อยละ 0.025 ต่อปี (ทั้งนี้ขึ้นกับหนังสือรับรองแต่ละประเภท)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558