Letter of Guarantee: L/G

Letter of Guarantee: L/G

รายละเอียดบัญชี

ประโยชน์ของลูกค้า

 • ได้รับการค้ำประกันจากธนาคารต่อ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการประมูลงาน การทำสัญญา หรือในกรณีอื่นๆ
 • ผู้รับประโยชน์จากหนังสือค้ำประกันมั่นใจได้ไว้ว่าลูกค้าจะสามารถดำเนินการได้ตามสัญญา หากไม่สามารถปฎิบัติได้ ธนาคารจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ประเภทหนังสือค้ำประกันมีหลากหลาย เพื่อสนองตอบทุกวัตถุประสงค์ในการค้ำประกัน
 • สะดวกใช้งาน ทำได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการค้ำประกันด้วยหลักประกันอื่น

ประเภทหนังสือค้ำประกัน

 • ค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา
 • ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 • ค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
 • ค้ำประกันการประกันผลงาน
 • ค้ำประกันเงินกู้
 • ค้ำประกันชำระภาษีอากร
 • ค้ำประกันการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
 • ค้ำประกันซื้อเชื่อ
 • ค้ำประกันต่อศาล

อัตราค่าธรรมเนียม 

อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558