TMB SME Life (Over Draft)

TMB SME Life (Over Draft)

รายละเอียดบัญชี

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ ช่วยสร้างหลักประกันให้ธุรกิจ และครอบครัวของท่านอย่างมั่นคง

ลักษณะแบบประกันภัย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเงินกู้เพื่อธุรกิจ ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี ในกรณีลูกค้านิติบุคคล ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ทีเอ็มบี คุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้)
กรณีเสียชีวิต กรณีที่ 1
หากสินเชื่อค้างชำระน้อยกว่าทุนประกันภัย บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด จะจ่ายสินเชื่อค้างชำระแก่ธนาคาร และจ่ายทุนประกันภัยที่เหลือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย
กรณีที่ 2
หากสินเชื่อค้างชำระมากกว่าทุนประกันภัย บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด จะจ่ายสินเชื่อค้างชำระแก่ธนาคารเท่ากับจำนวนทุนประกันภัย

เงื่อนไขและการใช้บริการ 

  • เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้เอาประกันโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ ความคุ้มครองและเงื่อนไข ในกรมธรรม์ที่บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ออกให้
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

อายุที่รับประกันภัย 20-64 ปี
(รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถต่อสัญญารายปี
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ทุนประกันภัยสูงสุด จำนวนทุนประกันภัยต้องไม่เกิน 60% ของวงเงินเบิกเกินบัญชี
ในกรณีมีผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า 1 คน
ทุนประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 60%
ของวงเงินเบิกเกินบัญชี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 1,500 บาท
สามารถชำระครั้งเดียวเป็นเงินสด/เช็ค

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน