TMB One Bank One Pay

TMB One Bank One Pay

รายละเอียดบัญชี

บริการจัดพิมพ์ดราฟท์แทนเช็ค ที่บริษัทของคุณต้องเข้าด้วยตนเองพร้อมด้วยหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วย

บริหารจัดการด้านการจ่ายเพื่อธุรกิจ

ลูกค้าได้รับประโยชน์อะไร

 • ลูกค้าไม่ต้องซื้อสมุดเช็ค และเซ็นเช็คจำนวนมากๆ ด้วยตนเอง ลดความวุ่นวาย ในวันที่คู่ค้ามารับเช็ค และเสียเวลากับการตอบคำถามคู่ค้าว่ามีเช็คสั่งจ่ายหรือไม่

 • ลูกค้าได้เงินเต็มจำนวน เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต และสามารถนำฝากได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ    

 • จัดการการพิมพ์ดราฟท์

  ธนาคารบริหารจัดการการพิมพ์ดราฟท์ พร้อมด้วยหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนบริษัท

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต

  สามารถนำฝากได้ที่ทุกธนาคารทั่วประเทศ

 • ส่งคำสั่งผ่านระบบธนาคารอิเลคทรอนิกส์

  สั่งออกดราฟท์ และเรียกดูรายงานสถานะ ผ่านระบบธนาคารอิเลคทรอนิกส์

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ฉบับละ 30 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ธนาคารจะทำการออกดราฟท์ โดยเป็นประเภท “A/C Payee Only” คือ สามารถนำฝากเข้าบัญชีเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพยกับธนาคาร และสมัครใช้บริการธนาคารอิเลคทรอนิกส์ระบบ TMB Business CLICK 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าว ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจลงนามรับรองโดยกรรมการผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ
 • รายงานการประชุม

 

ติดต่อสอบถาม 

 • Corporate Call Center โทร 02-643-7000