บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

  • ลดความเสี่ยง บัญชี FCD ใช้เป็นครื่องมือป้องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

  • บริหารต้นทุน ลูกค้าสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมได้ล่วงหน้า

  • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ

  • ผลตอบแทนสูง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางสกุลเงิน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสกุลเงินบาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

ลูกค้าจะต้องระบุวัตถุประสงค์การฝากเงิน

  • ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน
  • ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ
  • ลูกค้ามีภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่มีภาระผูกพัน ที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (เงินที่นำฝากจะเป็นเงินที่ซื้อแลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต)
  • ลูกค้าไม่มีภาระผูกพัน โดยมียอดคงค้างรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือสกุลอื่นเทียบเท่า

จำนวน 5 สกุลเงินที่เปิดให้บริการ ได้แก่

  1. ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
  2. ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
  3. เยน (JPY)
  4. ยูโร (EUR)
  5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)


ประเภทเงินฝาก : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

  1. เป็นบัญชีที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามคำสั่งของเจ้าของบัญชี ไม่มีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจัดทำใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Bank Statement) แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกเดือน
  2. ไม่มีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
  3. ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
  4. ฝาก/ ถอน/ โอนเงินได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีฝากด้วยเงินสด/ ธนบัตร ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
  5. ไม่มีบริการทำบัตร ATM และบัตรเดบิท VISA ELECTRON


ประเภทเงินฝาก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  1. จ่ายคืนเมื่อทวงถามโดยมีสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน
  2. ฝาก/ ถอน/ โอนเงินได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง และกรณีฝากเป็นเงินสด/ธนบัตร ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด


เงื่อนไขการฝากและถอนเงิน

  1. ฝาก/ถอนเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น
  2. กำหนดจำนวนเงินฝากและจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
  3. ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ฝาก ถอน/โอน ต่อวัน
  4. ไม่ใช้เช็คในการเบิก-ถอนเงิน ไม่มีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี สำหรับบัญชีกระแสรายวัน
  5. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าหรือออกเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชี
    - อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
    - บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จัดเป็นบัญชีพิเศษที่เปิดเพื่อทำรายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
  6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
    (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
  3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
  4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
    กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
    (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
    ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
    (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

  • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
  • Corporate Call Center 02-643-7000
  • TMB Contact Center โทร. 1558