Times Deposit Account

Times Deposit Account

รายละเอียดบัญชี

ช่วยเก็บออมให้ได้เงินก้อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์

 • เลือกฝากสั้น ฝากยาวก็ได้

  ฝากได้ทั้งประเภท 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน

 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

  เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

 • เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

  ออมเงินได้ง่ายๆ เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และ บริษัท (นิติบุคคล)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 1,000 บาท
 • บัญชีประเภท 3, 6 และ 12 เดือน การถอนเงินต้น สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้
 • บัญชีประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

 • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
 • Corporate Call Center 02-643-7000
 • TMB Contact Center โทร. 1558