Cash Collection

Cash Collection

รายละเอียดบัญชี

Cash collection is the service conveying cash for corporate customers by the Bank or its representatives from the office/ branch(s), or the place(s) as determined by the company to the Bank or its representative to reconcile and deposit in the TMB’s accounts as ordered and prescribed in the service contract.

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ 

  • ลูกค้านิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ห้างร้าน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • องค์กรของรัฐ

ประโยชน์การบริการ 

  • ช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งเงินสดของผู้ขอใช้บริการเข้านำฝากบัญชีธนาคาร
  • ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการขนส่งเงินเพื่อนำฝากที่สถานที่ของธนาคาร
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการนำฝากจากรายงานที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกวัน
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถทราบประเภทข้อมูลรายการนำฝากของยอดเงินแต่ละรายการเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบทางบัญชี

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558