TMB Cash Delivery Service

TMB Cash Delivery Service

รายละเอียดบัญชี

Cash Delivery is the service providing cash exchange and cash delivery for the Bank’s juristic customers. In this regard, the banknotes will be prepared and delivered by the Bank or its branches to the customer’s office, branches or the place as required by the customer and the cash will be deducted from the customer’s account according to the order and the service contract. 

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ 

  • ลูกค้านิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ห้างร้าน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • องค์กรของรัฐ

ประโยชน์การบริการ 

  • ช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งเงินสดของผู้ขอใช้บริการเพื่อการนำไปใช้
  • ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการขนส่งเงินจากสถานที่ของธนาคารไปยังจุดใช้เงินของผู้ขอใช้บริการ
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถกำหนดข้อมูลจำนวนเงินชนิดเงินที่ต้องการใช้ได้ล่วงหน้าและได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการใช้ได้จริงตามกำหนดเวลาที่แน่นอน
  • ผู้ขอใช้บริการจะสะดวกในการบริหารเงินล่วงหน้าและง่ายต่อการตรวจสอบทางบัญชี

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558