TMB Cheque Collection

TMB Cheque Collection

รายละเอียดบัญชี

เป็นบริการเรียกเก็บเช็คที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านิติบุคคล/ลูกค้าทั่วไป ในการนำฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศ ลูกค้านำรับฝากเช็ค/ตราสารได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บและนำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าตามเงื่อนไขการให้บริการซึ่งลูกค้าจะได้รับรายงานต่างๆ จากธนาคาร เพื่อตรวจเช็คการนำฝาก ผลการเรียกเก็บ ตลอดจนการนำเงินเข้าบัญชีได้จากรายงานที่ธนาคารจัดส่งให้ผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (email), Fax หรือ ระบบธนาคารอิเล็คทรอนิคส์ เป็นรายวัน หรือ รายเดือน

บริการเรียกเก็บเช็ค

ประเภทของเช็คที่รับเรียกเก็บ

 • เช็คเคลียริ่ง (Local Clearing Cheque) เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผู้รับฝากและสาขาธนาคารผู้จ่ายอยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 • เช็คต่างจังหวัด (BC) เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอื่นใด ที่สาขาธนาคารผู้รับฝากและสาขาธนาคารผู้จ่ายอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชีกัน
 • เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post Date Cheque: PDC) เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอื่นใด ที่ลูกค้านำฝากโดยที่ยังไม่ครบกำหนดสั่งจ่าย ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็คเคลียริ่งและเช็คต่างจังหวัด โดยธนาคารจะทำหน้าที่เก็บรักษาเช็คนั้น และทำการส่งเรียกเก็บตามประเภทของเช็คเมื่อถึงกำหนดวันที่สั่งจ่ายตามหน้าเช็ค
 • สามารถนำเช็คฝากผ่าน TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • สามารถระบุข้อมูลต่างๆ

  เช่น ชื่อลูกค้า รหัส เลขที่ Invoice ของเช็คแต่ละฉบับ เพื่อนำไปใช้กระทบยอดได้

 • มีรายงานตรวจสอบการนำฝากเช็คและผลการเรียกเก็บ

  ส่งให้ทาง e-mail รายวันหรือรายเดือนตามต้องการ

ประโยชน์การบริการ 

 • ลดค่าใช้จ่าย : ธนาคารช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งเช็คเรียกเก็บ กรณีบริษัทอยู่คนละเขตสำนักหักบัญชีกับบัญชีเงินฝาก
 • เพิ่มความสะดวก : ลูกค้าสามารถนำฝากเช็ค BC ต่างสาขาได้
 • ลดความเสี่ยง : ธนาคารรับภาระในการดูแลรักษาเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า โดยเก็บเช็คเหล่านั้นไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร
 • ลดงาน admin : ลูกค้าสามารถกระทบยอดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยธนาคารจะรวมรายการและเครดิตเข้าบัญชีเป็นรายการเดียว และบริษัทจะได้รับข้อมูลรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีทุกสิ้นวัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ : ธนาคารมีรายงานแสดงรายละเอียดการนำฝากเช็ค การนำเงินเข้าบัญชี รายการเช็คคืน เช็คลงวันที่ล่วงหน้ารอผลการเรียกเก็บ และค่าธรรมเนียม เพื่อส่งให้ลูกค้าทราบและสามารถนำไปบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารจัดส่งรายงานได้ทั้งทาง e-mail, Fax เป็นรายวัน หรือ รายเดือน ก็ได้

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • เช็คฉบับละ 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียม Download รายงาน เดือนละ 500 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับ TMB

เอกสารประกอบการสมัคร 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ลูกค้านิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน