TMB Payroll

TMB Payroll

รายละเอียดบัญชี

 • พนักงานของคุณจะได้รับเงินรวดเร็ว แน่นอนตามกำหนดเวลา
 • รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือน
 • สะดวก จากการรับ/ส่งข้อมูลผ่านระบบ TMB Business CLICK (มีระบบควบคุมความปลอดภัยมาตรฐานสากล)

Transaction via TMB Business CLICK

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการจ่ายเงินเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนให้กับพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินฝากกับทีเอ็มบีทั่วประเทศ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับบริษัท/หน่วยงานฯ และพนักงาน โดยมีรูปแบบบริการให้เลือก 3 รูปแบบ คือ
  1. บริการจ่ายเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง
  2. บริการจ่ายเงินเดือน พร้อมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  3. บริการจ่ายเงินเดือน พร้อมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ

สิทธิประโยชน์ 

 • ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท/หน่วยงานฯ ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน
 • ไม่เสียเวลาของบริษัท/หน่วยงานฯ และพนักงานนการเปิดบัญชี ด้วยบริการการเปิดบัญชีแบบกลุ่ม Bulk Account Opening (ตั้งแต่ 30 บัญชีขึ้นไป)

อัตราค่าธรรมเนียม 

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน (TMB Payroll) 15 บาทต่อรายการ

 

หมายเหตุ: อ้างอิงจากประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ผู้ขอใช้บริการมีบัญชีสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ไม่ผูกบัญชีคู่โอนใด ๆ ของธนาคารทหารไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ)
 • ผู้ขอใช้บริการส่งขŒอมูลพร้อมอนุมัติรายการ (Authorized) ไปยังระบบ (TMB Business CLICK) โดยตรงผ่านเครือข่าย Internet โดยส่งข้อมูลล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันเงินเดือนเข้า (วันที่มีผล) ภายในเวลา 15.00 น. โดยต้องมีเงินในบัญชี ณ วันที่ส่งข้อมูล
 • จะทำการหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ ทั้งเงินตŒน (เงินเดือน) และค่าธรรมเนียมในวันทำการธนาคารสุดท้ายก่อนวันตัดจ่ายเงินเดือน (Payment Date) ดังนั้นผู้ขอใช้บริการต้องเตรียมเงินในบัญชีผู้ขอใช้บริการให้พอเพียงก่อนวันดังกล่าว 1 วัน
 • จะนำเงินเข้าบัญชีให้พนักงานเฉพาะในวันทำการธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร 

สำหรับบริษัท/หน่วยงานฯ

 • ใบคำขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน (Payroll Application และ TMB Business CLICK Form)
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ติดต่อสอบถาม 

 • Corporate Call Center โทร 02-643-7000