TMB Supply Chain Portal

TMB Supply Chain Portal

รายละเอียดบัญชี

TMB Supply Chain Portal is a comprehensive suite of services designed to facilitate financial activities between buyers and suppliers via a highly secure internet network.This portal contains functionalities that enable the customers to check their financial information, transfer money for payment of goods to the trading partners as well as view various reports with efficiency. 

TMB Supply Chain Portal Security

 • SSL security 128 – bit encryption protocol is deployed in transmitting information between TMB and the customers. 
 • Three levels of application rights and user rights are configured, i.e., the transaction maker, the checker and the approver.  
 • Dual Control system is used as a security procedure. Under this system, every transaction must be completed by the maker and the approver and all transactions forwarded to the Bank must be approved by the authorizer.  
 • Determine the password age whereby the user has to change the password every 45 days in order to ensure maximum security. 
 • Encryption algorithm is used to encrypt the passwords stored in TMB’s system. 
 • The service user can monitor the transaction process in order to verify its correctness and accuracy and ensure that such electronic transaction has been created and ordered for operation only by the authorized person.  

Key Features 

 • ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL security 128 – bit ในการรับส่งข้อมูลระหว่างลูกค้าและธนาคาร
 • สามารถกำหนดระดับสิทธิ์การใช้งานและกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ทำรายการ(Maker) ผู้สร้างรายการ (Checker) และผู้อนุมัติรายการ (Approver)
 • มีระบบ Dual Control ในการทำรายการ โดยการทำรายการต้องมีผู้ทำรายการ (Maker) และผู้อนุมัติทำรายการ (Approver) และทุกรายการที่ส่งให้ธนาคารต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น
 • กำหนดระยะเวลาการใช้รหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษารหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสทุก 45 วัน
 • มีระบบทำการ Encrypt รหัสผ่านที่จัดเก็บในระบบของธนาคาร
 • ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานรายการทางอิเล็กทรอนิคส์นั้นได้ถูกสร้างและสั่งให้ทำงานโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

Contact Information 

 • Any branch of TMB Bank Public Co., Ltd. 
 • TMB Phone Banking 1558