02/12/2020
1277
5 min

ยื่นภาษีปีนี้ เตรียมการให้ดี มีอะไรลดหย่อนได้บ้าง ?

คนส่วนมากกระตือรือร้นค้นหาข้อมูลเรื่องการยื่นภาษี การยื่นภาษีออนไลน์ หรือรายการไหนเอามาลดหย่อนได้บ้างตอนใกล้เวลาต้องเสียภาษีช่วงต้นปี แต่หากวางแผนและเตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ ทั้งเรื่องของเอกสารและรายการลดหย่อน ก็จะทำให้ทราบว่ายังขาดรายการไหนไปบ้าง เพื่อจะได้ขอคืนภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดมีอะไรบ้าง ? 

   1.  ค่าลดหย่อนส่วนตัวสำหรับคนมีเงินได้ทุกคน 
   2.  ค่าลดหย่อนคู่สมรสสำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ยื่นแบบแสดงรายการคำนวณภาษีพร้อมกัน
   3.  ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถนำบิดามารดาคู่สมรสมาลดหย่อนได้อีกด้วย สูงสุดไม่เกิน 4 คน โดยสิทธิในการเลี้ยงดูจะใช้ได้ครั้งเดียว เพราะฉะนั้น บิดามารดาต้องลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองว่าลูกคนไหนเป็นคนเลี้ยงดู
   4.  ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร หากตั้งครรภ์ปีนี้แต่กำหนดคลอดปีหน้าสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท
   5.  ค่าลดหย่อนบุตร หากเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน 
        นอกจากนี้ ตามนโยบายรัฐส่งเสริมให้เพิ่มประชากร หากเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในปี พ.ศ.2561 หรือหลังจากนั้นจะได้รับสิทธิลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน รวมเป็น 60,000 บาท 
        กรณีบุตรบุญธรรมสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน 
        กรณีมีทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมาย สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน  
   6.  ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูผู้พิการหรือคนทุพพลภาพสำหรับคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าร่างกายบกพร่อง

   1.  ประกันสังคม จากเดิมที่เคยสมทบสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี แต่ในปีภาษี 2563 นำมาลดหย่อนสูงสุดที่ 5,850 บาท เนื่องจากมีการปรับลดอัตราการนำส่งถึง 2 รอบ คือในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. หัก 1% และเดือน ก.ย. - พ.ย. หัก 2% เพื่อลดภาระผู้ประกันตนในช่วงโควิด-19
   2.  ประกันชีวิต ซื้อปีไหน ใช้สิทธิ์ลดหย่อนของปีภาษีนั้น และต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
   3.  ประกันสุขภาพ
หมายเหตุ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
   4.  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 55 ปี ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น
   5.  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
   6.  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
   7.  เงินสะสมจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
   8.  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
   9.  กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) สำหรับการซื้อระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินสะสมจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) รวมกันแล้วลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท
   10.  เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
            •  บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
            •  บิดาหรือมารดาต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 180 วันในปีภาษีนั้น
            •  ลูกที่จะใช้สิทธิต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
   11.  เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส กรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้

กลุ่มค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
เป็นค่าลดหย่อนพิเศษที่รัฐบาลออกมากระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละปี โดยปีภาษี 2563 มีรายการ ดังนี้

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มค่าลดหย่อนที่ไม่ควรมองข้ามอีก 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มค่าลดหย่อนเงินบริจาค
   1.  เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา การพัฒนาสังคมต่าง ๆ และโรงพยาบาลรัฐ หักได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น 
   2.  เงินบริจาคอื่น ๆ (มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล) ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
   3.  บริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

กลุ่มค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์
   1.  ดอกเบี้ยผ่อนบ้าน ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท
   2.  โครงการบ้านหลังแรกปี 2559 สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท

เมื่ออัปเดตรายการลดหย่อนภาษีครบแล้ว สามารถยื่นภาษีได้ตามช่องทางที่สะดวก ได้แก่ 
    •  ยื่นภาษีด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร 
    •  ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/  
    •  ยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax

ใครที่ยังไม่มีตัวช่วยประหยัดภาษี รีบมาวางแผนกันแต่เนิ่น ๆ ด้วยประกันชีวิตที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตอบโจทย์ทั้ง "ออม ความคุ้มครอง และลดหย่อนภาษี" ได้แก่
    •  ประกันชีวิต เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 (ทุกแผน) คลิก
    •  ประกันชีวิต คุ้มค่า 15/8 คลิก
    •  ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 คลิก
    •  ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คลิก
    •  ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คลิก
    •  ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) คลิก
    •  ประกันชีวิต คุ้มครอง 99/8 พลัส คลิก
    •  ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 คลิก
    •  ประกันชีวิต ไลฟ์ แคร์ คลิก
    •  ประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์ คลิก
    •  ประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส คลิก

เริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่าตั้งแต่วันนี้ ด้วยประกันชีวิตพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ หรือซื้อประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 แบบง่าย ๆ สะดวกเพียงปลายนิ้วผ่านแอปพลิเคชั่น TOUCH

Related Contents