บริการปรับเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต

ให้คุณใช้บัตรเครดิตของคุณอย่างปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น ด้วยบริการเปลี่ยนแปลงวงเงิน หรือ เพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตผ่าน TMB TOUCH


 • ปรับลด-เพิ่มได้ ภายใต้วงเงินถาวรของบัตร
 • ทำได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ปรับเพิ่มลด วงเงินได้ครั้งละ 1,000 บาท ปรับลดวงเงินได้ต่ำสุด 15,000 บาท หรือไม่น้อยกว่ายอดเงินค้างชำระ/ยอดเงินที่ใช้ไป (Outstanding Balance)
 • หากลูกค้ามีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวหรือวงเงินฉุกเฉินกับธนาคารไว้ จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ จนกว่าจะถึงวันหมดอายุในการใช้วงเงินฉุกเฉิน
 • ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร Ready Cash ได้
 • บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น.
 • สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

วิธีการเปลี่ยนแปลงวงเงินในบัตรเครดิตของคุณ

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรเครดิต ที่ต้องการเปลี่ยนวงเงินบัตรถาวร หรือ เพิ่มวงเงินชั่วคราว

2. เลือกเมนู "เปลี่ยน/เพิ่มวงเงินบัตร"

3. ลากปุ่มซ้าย-ขวาเพื่อกำหนดวงเงินที่ต้องการ
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินถาวร ให้เลื่อนปุ่มไปที่เส้นสีฟ้าทึบ สำหรับบัตรที่สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้ ระบบจะปรากฏเส้นสีฟ้าอ่อน โดยสามารถเลื่อนปุ่มเพื่อกำหนดวงเงินชั่วคราวที่ต้องการได้ (หากเลือกขอวงเงินชั่วคราวเพิ่ม ระบบจะให้ท่านกรอกระยะเวลาใช้วงเงินชั่วคราว ซึ่งให้ได้ไม่เกิน 60 วัน)

  เงื่อนไขการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิต
 • - ทำรายการได้เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • - ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • - สถานะบัญชีต้องเป็นปกติ และไม่มียอดเงินค้างชำระ ณ วันที่ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
 • - ระยะเวลาในการใช้วงเงินชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นวงเงินบัตรเครดิตจะกลับคืนเป็นวงเงินปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้วงเงินชั่วคราวภายหลังจากทำรายการได้
 • - วัตถุประสงค์การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องครอบคลุมเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • - ผู้ถือบัตรไม่สามารถทำรายการแบ่งชำระรายเดือน TMB So GooOD / TMB PayPlan / บริการ TMB เงินสดผ่อนชิลล์ๆ (TMB Cash Chill Chill) จากวงเงินชั่วคราวได้
 • - ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินส่วนที่เกินวงเงินให้กับธนาคารเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยและ/หรือค่าปรับ (ถ้ามี) ตามที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • - การอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารเท่านั้น

4. ใส่รหัสผ่าน (Access PIN) ในการยืนยันการทำรายการ

5. ระบบจะขึ้นหน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ และสรุปผลการทำรายการ หลังจากเปลี่ยนแปลงวงเงินแล้วคุณจะได้รับ SMS และ Email แจ้งยืนยันการเปลี่ยนแปลงวงเงิน