ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

จ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองสูง
ตลอดชีพ พร้อมรับมือ
41 โรคร้ายแรง

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 นี่คือการวางแผนอนาคตให้ครอบครัว
และลูกหลาน

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรักได้ด้วยเงินก้อน
มั่นใจได้ว่าทุกความฝันของพวกเขาจะเป็นจริง

2 รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครอง
ตลอดชีพมีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันภัย
ที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับจำนวน
ที่ต้องจ่าย

3 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณและคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

4 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์หลักมาใช้
ลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มครอง
99/8 พลัส

คืออะไร?

........คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
หรือจนอายุ
ครบ 99 ปี และคุ้มครองการเจ็บป่วย
41 โรคร้ายแรง หรือ เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวร

99 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

8 คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 8 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มครอง
99/8 พลัส

ดีกว่ายังไง?

 • เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลาคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองชีวิตสูง
 • หากเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
  ในการรักษา
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์หลักมาใช้ลดหย่อน
  ภาษีได้
  ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน
  100,000 บาทต่อปี

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

1. สามารถนำเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี) ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้
2. หยุดจ่ายเบี้ยกรมธรรม์หลักทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อนบริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยหลักในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม และหากทำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี) รับค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

กรมธรรม์หลัก ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส
:
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง (รายปี)
:
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
โดยค่าเบี้ยจะปรับขึ้นตามอายุของ ผู้เอาประกันภัยทุกปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ได้?
คำตอบ : อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานจนถึงอายุครบ 99 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 20 – 60 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยหลัก มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ก่อนอายุครบ 99 ปี รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ กรณีมีชีวิตอยู่รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (รายปี) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย) หรือเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ คุ้มครองกรณีมีชีวิตและอยู่ครบสัญญา คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 
คำถาม : โรคร้ายแรง 41 โรค ที่ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ให้ความคุ้มครองได้แก่โรคอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • มะเร็ง
 • โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง
 • หัวใจวาย
 • เส้นเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำการผ่าตัด
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่
 • การผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
 • ภาวะสมองอักเสบ
 • เนื้องอกของสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • การอักเสบติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
 • โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท
 • การอัมพาตของสมองส่วนที่ต่อกับไขสันหลัง
 • การฝ่อของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง
 • ภาวะหูหนวก
 • ภาวะสูญเสียความสามารถในการพูด
 • แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 • ภาวะไตวาย
 • ภาวะอัมพาต
 • ภาวะโคม่า หรือสมองตาย
 • ภาวะตับวายระยะสุดท้าย หรือเรื้อรัง
 • โรคปอดเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคกล้ามเนื้อฝ่อ
 • โรคไขกระดูกฝ่อ
 • โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป
 • โรคโปลิโอ
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • ภาวะตับวายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 • ภาวะที่สมองได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคความดันของเส้นเลือดในปอดสูง
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อย่างรุนแรง
 • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคนี้
 • การผ่าตัดสมอง / เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
 • ภาวะสมองตาย / ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 • โรคหัวใจโต และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • การสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 150,000 บาท
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น

 

สาขาใกล้คุณ

 
 

สาขาที่ใกล้คุณ ค้นพบ 1 สาขา

1. สาขาสำนักงานใหญ่
 
รหัสสาขา :
001
ที่ตั้ง :
ตั้งอยู่ชั้น 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
02-299-2349, 02-299-2350
โทรสาร :
02-273-7806
เวลาทำการ :
จ - ศ : 08.30 - 15.30 น.