ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

รายละเอียดบัญชี

มีเงินใช้ยามเกษียณจนอายุครบ 85 ปี พร้อมรับสิทธ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี

 • มีเงินคืน

  มีเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณ

  รับเงินคืนทุกปีๆ ละ 12% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60-85 ปี รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง คิดเป็น 312% ของทุนประกัน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท/ปี

  ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 • แสดงความคุ้มครอง 85-60

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

แผนสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ พร้อมรับเงินบำนาญทุกๆ ปีในอัตราที่แน่นอน และสามารถเลื่อกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ต้องการ

 • รับเงินจ่ายคืน (บำนาญ) ทุกปีๆ ละ 12% ของทุนประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60-85 ปี รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง
 • รับความคุ้มครองชีวิต ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี
 • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี รับประกันการจ่ายเงินบำนาญรายปี 15 ปี ปีละ 12% ของทุนประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี หรือก่อนครบอายุ 74 ปี บริษัทจะจ่ายเงินก้อนในครั้งเดียวตามมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ตามเกณฑ์กรมสรรพากร ทั้งนี้วงเงินส่วนเพิ่มจำนวน 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี คงที่ตลอดสัญญา (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุ ณ วันที่สมัครทำประกัน)

รายละเอียด 85/60 85/5
อายุที่รับประกัน 30-55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ก่อนครบอายุ 60 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 60 ปี 5 ปี
สัญญาเพิ่มเติม WP มี (เฉพาะภัยมาตรฐาน เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

  เงินสด/เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก check check -
ปีถัดไป check check check

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน