ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

คุ้มมากกว่า ทั้งโรคร้าย รายได้ และชีวิต

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า
รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ มีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

2 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณ และคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

3 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืนเมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

4 มีเงินรักษาก้อนโต กรณีเกิดโรคร้ายแรง

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

5 รับเงินชดเชยรายได้

หมดกังวลเรื่องขาดรายได้ หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตบางส่วนและเบี้ยประกันสุขภาพ (ประกันภัยโรคร้ายแรง) มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

คืออะไร?

คือ แบบประกันที่คุ้มครองชีวิต ที่เพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย 50 โรคร้ายแรง และมีเงินชดเชยรายได้หากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

ดีกว่ายังไง?

 • ช่วยให้คุณสามารถวางแผนอนาคต ทั้งด้านสุขภาพ หรือความมั่นคงให้กับคนที่คุณรักได้ และยังได้รับเงินคืนทุกปี
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หากเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง
 • รับเงินชดเชยรายได้ เมื่อต้องหยุดงานนอนโรงพยาบาล
 • มีเงินคืนให้ทุกปี ตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยชีวิตสั้น แค่ 5 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวถึง 99 ปี
 • ความคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว ตอบโจทย์ในทุกช่วงชีวิต
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยบางส่วน มาใช้ลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด

 

รายละเอียดประกัน

 

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 • 1. รับเงินคืนทั้งหมดสูงถึง 169,000 บาท (เริ่มทำประกันอายุ 30 ปี)
  • รับเงินคืนปีละ 1,000 บาท (1% ของทุนประกันภัย 100,000 บาท) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุครบ 99 ปี รวม 69 ครั้ง เป็นเงิน 69,000 บาท
  • รับเงินก้อนโตอีก ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 100,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
  • รับเงินปันผล (ถ้ามี) ตามกรมธรรม์ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5
 •  
 • 2. รับความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติม 50 โรคร้ายแรง 500,000 บาท
  • รับความคุ้มครองโดยชำระเบี้ยทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี โดยชำระเบี้ยประกันทุกปี
 •  
 • 3. รับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน 1,000 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้เอาประกันภัย
  • รับความคุ้มครองโดยชำระเบี้ยทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี โดยชำระเบี้ยประกันทุกปี
 •  
 • 4. สามารถนำเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 5 ปี) และในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (รายปี) สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้
 •  
 • 5. หยุดจ่ายเบี้ยกรมธรรม์หลักทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทจะชำระเบี้ยประกันภัยหลักในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักนี้คงได้รับสิทธิตามเดิม
 •  
 • 6. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง และคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี
  • 6.1 กรณีได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
   • 6.1.1 สำหรับโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 20% ของทุนประกันภัย
   • 6.1.2 สำหรับโรคร้ายแรง (Last Stage) 45 โรค หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 6.1 ไปแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 80% ของทุนประกันภัย
   • ทั้งนี้บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค เพียง 1 โรค และครั้งเดียวตลอดอายุสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนี้แนบอยู่
  • 6.2 กรณีเสียชีวิต
   บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 6.1.1 ไปแล้ว บริษัทฯจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 80% ของทุนประกันภัย

อายุที่สามารถสมัครได้

20-60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นตํ่า

100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์?
คำตอบ : อายุรับประกันภัย 20 – 60 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานจนถึงอายุครบ 99 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง และคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน หมดกังวลเรื่องรายได้ หากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 64 ปี
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม สามารถนำเบี้ยประกันภัยบางส่วน (โดยลดหย่อนได้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง)ไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน 15,000บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000บาท
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ก่อนอายุครบ 99 ปี รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยหลัก (แบบตลอดชีพ 99/5) หรือ กรณีมีชีวิตอยู่รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัยหลัก (แบบตลอดชีพ 99/5) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (รายปี) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ผลประโยชน์ กรณีเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง หรือ เสียชีวิตจากทุกกรณี
 • กรณีได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  • 1.1 สำหรับโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 20% ของทุนประกันภัย
  • 1.2 สำหรับโรคร้ายแรง (Last Stage) 45 โรค หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 1.1 ไปแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 80% ของทุนประกันภัย
  • ทั้งนี้บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค เพียง 1 โรค และครั้งเดียวตลอดอายุสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนี้แนบอยู่
 • กรณีเสียชีวิต
  บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 1.1 ไปแล้ว บริษัทฯจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 80% ของทุนประกันภัย
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน ต่อวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่ทำการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 700 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
คำถาม : ลูกค้าสามารถซื้อได้มากที่สุดกี่กรมธรรม์
คำตอบ : สูงสุด 2 กรมธรรม์
 
คำถาม : ได้เงินคืนตลอดจนครบอายุสัญญาเลยรึเปล่า?
คำตอบ : ได้รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบอายุ 99 ปี
 
คำถาม : ต้องตรวจสุขภาพไหม
คำตอบ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่จะต้องตอบคำถามข้อมูลสุขภาพ 4-5 ข้อก่อนการรับประกัน
 
คำถาม : สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงและค่ารักษาพยาบาลรายวัน จะต้องชำระเบี้ยอย่างไร
คำตอบ : สัญญาเพิ่มเติมทั้ง 2 ตัวนั้น ต้องชำระเบี้ยปีต่อปีความคุ้มครองจึงจะมีผลบังคับ แต่สัญญาหลักที่คุ้มครองชีวิตนั้นชำระเบี้ยเพียงแค่ 5 ปี ได้รับความคุ้มครองจนครบอายุ 99 ปี
 
คำถาม : โรคร้ายแรง 50 โรค ที่ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ ให้ความคุ้มครองได้แก่โรคอะไรบ้าง?
คำตอบ : โรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค มีดังนี้
 1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 2. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 3. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 4. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 5. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

 

 • โรคร้ายแรง (Last Stage) 45 โรค มีดังนี้
 1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 4. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 5. ตาบอด
 6. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 8. ตับวาย
 9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 10. ภาวะโคม่า
 11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 14. ไตวายเรื้อรัง
 15. การสูญเสียการได้ยิน
 16. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 17. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี หรือตามระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
 18. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 19. แผลไหม้ฉกรรจ์
 20. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 21. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 22. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 23. โรคระบบประสาท มัลติเพิล สะเคลอโรสิส
 24. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 25. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 26. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 27. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 28. โรคพาร์กินสัน
 29. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 30. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 31. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 32. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 33. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 34. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 35. ภาวะอะแพลลิก
 36. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 38. โรคโปลิโอ
 39. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 40. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 41. โรคเท้าช้าง
 42. โรคถุงน้ำในไต
 43. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 44. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 45. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร? และมีกี่แผนให้เลือกซื้อ?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100,000 บาท และมี 3 แผนให้เลือก
 
คำถาม : เบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย ตามแผนที่เลือก
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3
ชำระเบี้ย