ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับความคุ้มครอง
พร้อมรับเงินคืนทุกปี
ไม่ต้องตรวจหรือตอบ
คำถามสุขภาพ

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์?

1 ได้รับความคุ้มครองชีวิต
พร้อมมีเงินก้อนในอนาคต

คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา
และได้รับเงินก้อนโตเมื่อครบสัญญา
นอกจากนี้ยังมีเงินคืนระหว่างสัญญาให้ด้วย

2 สร้างวินัยในการใช้เงิน

เพราะรูปแบบของประกันต้องมีการเก็บเงิน หรือจ่าย
เบี้ยประกันภัยสม่ำเสมอ ซึ่งเป็น
การสร้างวินัยการเก็บเงิน
ให้ผู้ซื้อทางอ้อม

3 สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง

หากมีการเสียชีวิต มั่นใจได้ว่าผู้อยู่ข้างหลัง
จะมีเงินก้อนไว้ใช้แน่นอน

4 การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง

ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิต
ระบุไว้ แม้เศรษฐกิจจะไม่มั่นคงก็ตาม

5 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืน
เมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันภัยมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน
100,000 บาทต่อปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี 15/7

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตที่สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ
หรือตอบคำถามสุขภาพ

15 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึง 15 ปี

7 คือ จ่ายเบี้ยประกัน แค่ 7 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี 15/7

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ดีกว่ายังไง?

 • สามารถซื้อประกันชีวิต 15/7 ได้ง่ายๆ แม้มีความเสี่ยงเรื่อง
  สุขภาพ และไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอื่นได้
 • จ่ายเบี้ยสั้น แต่คุ้มครองยาว
 • รับเงินคืนทุกปี และมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคตเมื่อครบสัญญา
  ได้เงินคืนเต็มๆ
  ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
 • เลือกความคุ้มครองได้สูงตามต้องการ
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัย
  มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์
  ที่ กฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

 • 1. รับเงินคืนทั้งหมด 455,500 บาท
  • รับเงินคืนปีละ 2,500 บาท (5% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท) ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15 รวม 15 ครั้ง เป็นเงิน 37,500 บาท
  • รับเงินก้อนโตอีก 417,500 บาท (835% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
  • 2. รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุด 352,150 บาท
  • ปีที่ 1 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท (100% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 2 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท (200% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 3 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 150,000 บาท (300% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 4 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท (400% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 5 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 250,000 บาท (500% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 6 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท (600% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ปีที่ 7-15 รับวงเงินคุ้มครองชีวิต 350,000 บาท (700% ของทุนประกันภัย 50,000 บาท)
   หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว หรือมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • 3. นำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 7 ปี)
  สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

อายุที่สามารถสมัครได้

66 – 70 ปี

ทุนประกันภัยขั้นตํ่า

12,000 บาทต่อกรมธรรม์

ทุนประกันภัยสูงสุด

5,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

1,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
(ทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิง และชาย)

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ได้?
คำตอบ : อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 66 – 70 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 • จ่ายเบี้ยสั้น แต่คุ้มครองยาว
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15
 • รับเงินก้อนโตอีก 835% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • ทำได้เลย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือเมื่ออยู่ครบสัญญา 15 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 700% ของทุนประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วหรือมูลค่าเวนคืนเงินสด
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หรือกรณีอยู่ครบสัญญา รับเงินคืน 835% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : 12,000 บาทต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครทุนประกันภัยได้สูงสุดเท่าไร?
คำตอบ : 5,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 1,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น