โหมดสี

เปิด

ปิด

 

ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

คุ้มครองทั้งบ้านและคุณ ผ่อนจ่ายได้ คุ้มครองยาว
ไม่เป็นภาระครอบครัว

 

ด้วยประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ประกัน

ทีเอ็มบี

คุ้มบ้าน

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้และ
ลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

ประกัน

ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

ดีกว่ายังไง?

 • ช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณในอนาคต
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมสามารถเลือกความคุ้มครองได้ ทั้งแบบสั้น 10 ปี และแบบยาว 15 ปี
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงครั้งเดียวรับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัยเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  โดยความคุ้มครอง ลดหลั่นตามภาระหนี้ที่ลดลง
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด จากค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่าย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เงื่อนไขการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับอายุและวงเงินเอาประกันภัย)

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

อายุที่สามารถสมัครได้

 • 20 - 50 ปี สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
 • 20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
  ณ วันขอเอาประกันภัย โดยอายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัยเมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 65 ปี
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Home Loan Refinance) และสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home For Cash) ทั้งรายใหม่และรายปัจจุบัน
 • กรณีเป็นการกู้ร่วม ผู้กู้หลักและ/หรือผู้กู้ร่วม สามารถสมัครเอาประกันภัยได้

ทุนประกันภัยรวมต่อวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ

 • มีให้เลือก 2 เงื่อนไข ดังนี้
  เงื่อนไข 1: ทุนประกันภัยรวม = 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ หรือ
  เงื่อนไข 2: ทุนประกันภัยรวม = 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • กรณีเป็นการกู้ร่วม : ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมขอเอาประกันภัย ต้องเลือกเงื่อนไขทุนประกันภัยที่เหมือนกัน โดยไม่จำกัดสัดส่วนทุนประกันภัยระหว่างสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาทต่อคน
  ทั้งนี้ ไม่มีการปรับลดหรือเพิ่มทุนประกันภัย ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนน้อยกว่า หรือมากกว่าทุนประกันภัยที่ระบุในใบคำขอ ยกเว้นการปรับลดทุนประกันภัยเป็นไปตามอายุจริง
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • มีให้เลือก 2 เงื่อนไข
  เงื่อนไข 1 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 10 ปี)
  เงื่อนไข 2 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 15 ปี)
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมที่ขอเอาประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยที่แตกต่างกันได้

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี เฉพาะเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองชีวิตเท่านั้น

วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญาประกันภัย

วันเริ่มสัญญาประกันภัย (วันใดวันหนึ่งจากข้อด้านล่างที่เกิดขึ้นหลังสุด)
 • วันที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัย หรือ
 • วันที่ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ
 • วันที่บริษัทตอบรับการรับประกันภัย หรือ
 • วันที่นิติกรรมจำนองเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย
 • วันที่กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาประกันภัย หรือ
 • วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยสูญเสียชีวิต และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสินไหมทดแทนความคุ้มครองให้เต็ม 100% แล้ว หรือ
 • วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการประกันภัยนี้

ค่าเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / เพศ / อายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญา โดยขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน ได้?
คำตอบ :
 • อายุตั้งแต่ 20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี
 • อายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
ณ วันขอเอาประกันภัย โดยอายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัยเมื่อรวมกับระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกิน 65 ปี
 
คำถาม : ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตประเภท ที่คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย TMB Home Loan, TMB Home Loan Refinance, TMB Home For Cash กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัย
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณในอนาคต
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงครั้งเดียวรับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินบุคคลธรรมดา จากค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของความคุ้มครองชีวิตที่คุณจ่าย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (สำหรับทุนประกันภัยไม่เกิน 10,000,000 บาท และมีสุขภาพดี)
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือเมื่ออยู่ครบสัญญา ของ ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลง ตามกรณี ดังนี้
กรณีสูญเสียชีวิต : บริษัทประกันจ่าย 100% ตามทุนประกันภัยที่ลดลง ณ เดือนที่สูญเสียชีวิต
กรณีเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : บริษัทประกันแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด
 • งวดที่ 1 จ่าย 50% ตามทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • งวดที่ 2 จ่ายอีก 50% ตามทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีก 6 เดือน หลังจากจ่ายงวดที่ 1 แล้ว 6 เดือน หรือ กรณีเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินสินไหมทดแทนงวดที่ 1 ไปแล้ว
กรณีอยู่ครบสัญญา : จะไม่มีเงินคืนใดๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย
 
คำถาม : ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำต่อคน 100,000 บาท
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / เพศ / อายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูลส่วนตัว
(เช่น ชื่อ-นามสกุล
ของสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย
วงเงินสินเชื่อ ผู้รับผลประโยชน์
ตอบคำถามสุขภาพ)
3
ชำระเบี้ย
โดยขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม
เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

โปรโมชั่น

สาขาใกล้คุณ

 
 

สาขาที่ใกล้คุณ ค้นพบ 1 สาขา

1. สาขาสำนักงานใหญ่
 
รหัสสาขา :
001
ที่ตั้ง :
ตั้งอยู่ชั้น 2, 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
02-299-2349, 02-299-2350
โทรสาร :
02-273-7806
เวลาทำการ :
จ - ศ : 08.30 - 15.30 น.