ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

คุ้มครองทั้งบ้านและคุณ ผ่อนจ่ายได้ คุ้มครองยาว
ไม่เป็นภาระครอบครัว

 

ด้วยประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ประกัน

ทีเอ็มบี

คุ้มบ้าน

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้และ
ลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว

ประกัน

ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

ดีกว่ายังไง?

 • ช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณในอนาคต
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมสามารถเลือกความคุ้มครองได้ ทั้งแบบสั้น 10 ปี และแบบยาว 15 ปี
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงครั้งเดียวรับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัยเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  โดยความคุ้มครอง ลดหลั่นตามภาระหนี้ที่ลดลง
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด จากค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่าย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เงื่อนไขการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับอายุและวงเงินเอาประกันภัย)

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

อายุที่สามารถสมัครได้

 • 20 - 50 ปี สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
 • 20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
  ณ วันขอเอาประกันภัย โดยอายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัยเมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 65 ปี
คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Home Loan Refinance) และสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home For Cash) ทั้งรายใหม่และรายปัจจุบัน
 • กรณีเป็นการกู้ร่วม ผู้กู้หลักและ/หรือผู้กู้ร่วม สามารถสมัครเอาประกันภัยได้

ทุนประกันภัยรวมต่อวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ

 • มีให้เลือก 2 เงื่อนไข ดังนี้
  เงื่อนไข 1: ทุนประกันภัยรวม = 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ หรือ
  เงื่อนไข 2: ทุนประกันภัยรวม = 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ
 • กรณีเป็นการกู้ร่วม : ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมขอเอาประกันภัย ต้องเลือกเงื่อนไขทุนประกันภัยที่เหมือนกัน โดยไม่จำกัดสัดส่วนทุนประกันภัยระหว่างสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาทต่อคน
  ทั้งนี้ ไม่มีการปรับลดหรือเพิ่มทุนประกันภัย ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนน้อยกว่า หรือมากกว่าทุนประกันภัยที่ระบุในใบคำขอ ยกเว้นการปรับลดทุนประกันภัยเป็นไปตามอายุจริง
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • มีให้เลือก 2 เงื่อนไข
  เงื่อนไข 1 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 10 ปี)
  เงื่อนไข 2 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 15 ปี)
 • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมที่ขอเอาประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยที่แตกต่างกันได้

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี เฉพาะเบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองชีวิตเท่านั้น

วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญาประกันภัย

วันเริ่มสัญญาประกันภัย (วันใดวันหนึ่งจากข้อด้านล่างที่เกิดขึ้นหลังสุด)
 • วันที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัย หรือ
 • วันที่ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ
 • วันที่บริษัทตอบรับการรับประกันภัย หรือ
 • วันที่นิติกรรมจำนองเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว
วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย
 • วันที่กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาประกันภัย หรือ
 • วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยสูญเสียชีวิต และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสินไหมทดแทนความคุ้มครองให้เต็ม 100% แล้ว หรือ
 • วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการประกันภัยนี้

ค่าเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / เพศ / อายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญา โดยขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน ได้?
คำตอบ :
 • อายุตั้งแต่ 20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี
 • อายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
ณ วันขอเอาประกันภัย โดยอายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัยเมื่อรวมกับระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกิน 65 ปี
 
คำถาม : ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตประเภท ที่คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย TMB Home Loan, TMB Home Loan Refinance, TMB Home For Cash กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัย
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณในอนาคต
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงครั้งเดียวรับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินบุคคลธรรมดา จากค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของความคุ้มครองชีวิตที่คุณจ่าย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (สำหรับทุนประกันภัยไม่เกิน 10,000,000 บาท และมีสุขภาพดี)
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือเมื่ออยู่ครบสัญญา ของ ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลง ตามกรณี ดังนี้
กรณีสูญเสียชีวิต : บริษัทประกันจ่าย 100% ตามทุนประกันภัยที่ลดลง ณ เดือนที่สูญเสียชีวิต
กรณีเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : บริษัทประกันแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด
 • งวดที่ 1 จ่าย 50% ตามทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • งวดที่ 2 จ่ายอีก 50% ตามทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีก 6 เดือน หลังจากจ่ายงวดที่ 1 แล้ว 6 เดือน หรือ กรณีเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินสินไหมทดแทนงวดที่ 1 ไปแล้ว
กรณีอยู่ครบสัญญา : จะไม่มีเงินคืนใดๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย
 
คำถาม : ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำต่อคน 100,000 บาท
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกัน ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / เพศ / อายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูลส่วนตัว
(เช่น ชื่อ-นามสกุล
ของสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย
วงเงินสินเชื่อ ผู้รับผลประโยชน์
ตอบคำถามสุขภาพ)
3
ชำระเบี้ย
โดยขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม
เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้