ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน

รายละเอียดบัญชี

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านและลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในอนาคต 

ลักษณะประกันภัย
ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย กรณีการเสียชีวิต และ/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยบริษัทผู้รับประกันภัย จะจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารตามภาระหนี้คงค้างที่มีอยู่กับธนาคาร (ตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) และส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ถ้ามี) บริษัทฯจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย

 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน

  คุ้มครองสินเชื่อบ้าน

  ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียบ้านและลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในอนาคต

 • ผ่อนจ่ายแสนสบาย

  ผ่อนจ่ายแสนสบาย

  ด้วยการผ่อนจ่ายไปพร้อมวงเงินกู้

 • ภาษี

  ลดหย่อนภาษีได้

  ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ 

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ ≤ 10 ล้านบาท และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ กับธนาคาร ≥ 10 ปี
 • อายุ 20 - 55 (ณ วันสมัครทำประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครองเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันภัยต้องไม่เกิน 65 ปี)

ทุนประกันภัยต่อวงเงินสินเชื่อ

 • ทุนประกันภัยรวม = 75 % ของวงเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อ
 • ทุนประกันภัยรวม = 85 % ของวงเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อ
  ?ทั้งนี้ ทุนประกันภัยรวมของผู้เอาประกันภัยทุกคนต้องไม่เกิน 7.5 ล้านบาท (อายุ 20-40 ปี) กรณีลูกค้าธนบดีธนกิจ (Wealth Banking) ทุนประกันภัยให้ใช้เงื่อนไขข้างต้น โดยไม่จำกัดวงเงินที่ขออนุมัติสินเชื่อและทุนประกันภัยรวมสูงสุด

ระยะเวลาเอาประกันภัย

 • 10 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 10 ปี)
 • 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ ≥ 15 ปี)

การพิจารณารับประกันภัย

บริษัทฯ จะพิจารณารับประกันภัย และแจ้งผลให้ทราบทันทีผ่านระบบ B-Boss เมื่อสาขาบันทึกข้อมูลการสั่งประกันในระบบ B-Boss ครบถ้วน

 • กรณีลูกค้าทั่วไป : บริษัทจะพิจารณารับประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ
 • กรณีลูกค้าธนบดีธนกิจ (Wealth Banking) บริษัทจะพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญา (Single Premium) ชำระโดย ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Top Up Loan)

สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจริง สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (เฉพาะปีที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย )

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน