ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

รายละเอียดบัญชี

เตรียมเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 10 ปี แต่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ปี

 • มีเงินคืน

  มีเงินคืนระหว่างทาง 2.5% ทุกปี

  จากเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมตลอด 10 ปี

 • อายุกรมธรรม์

  รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 1200%

  ของเบี้ยที่ชำระต่อปี

 • เคลม ไม่เคลม มีเงินคืน

  มั่นคง มีเงินก้อน ไว้ใช้ในอนาคต

  ของทุนประกันภัย

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดหย่อนภาษีได้

  ตามเกณฑ์กรมสรรพากร

 • แสดงความคุ้มครอง 10-7

ลักษณะแบบประกัน 

ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 10 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ปี

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

ตัวอย่าง สรุปผลประโยชน์เงินจ่ายคืน ส่วนของสะสมทรัพย์ตามแบบประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

กรณีผู้เอาประกัน เพศชาย อายุ 32 ปี มีชีวิตและอยู่ครบสัญญา

ปีที่ เบี้ยประกันส่วนสะสมทรัพย์ % เบี้ยประกันภัย
ส่วนสะสมทรัพยสะสม
ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (บาท)
ต่อปี สะสม
1 100,000 100,000 2.5% 2,500
2 100,000 200,000 2.5% 5,000
3 100,000 300,000 2.5% 7,500
4 100,000 400,000 2.5% 10,000
5 100,000 500,000 2.5% 12,500
6 100,000 600,000 2.5% 15,000
7 100,000 700,000 2.5% 17,500
8   700,000 2.5% 17,500
9   700,000 2.5% 17,500
10   700,000 2.5% 17,500
รวมผลประโยชน์เงินจ่ายคืน 122,500

สรุปผลประโยชน์รวมที่จะได้รับ กรณีมีชีวิต และอยู่ครบสัญญา

สรุปผลประโยชน์ ผลประโยชน์ขั้นต่ำ
(บาท)
ตัวอย่างเงินปันผล(2) (บาท)
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 3 ตัวอย่าง
2.5% 4.5% 6%
1. ผลตอบแทนส่วนสะสมทรัพย์ ณ กรมธรรม์สิ้นปีที่ 1-10 122,500 122,500 122,500 122,500
2. เงินครบกำหนดสัญญา ณ กรมธรรม์สิ้นปีที่ 10 654,536 654,536 654,536 654,536
3. เงินปันผลจ่าย ณ สิ้นปีที่ 10 - 10,025 45,925 75,531
4. รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิต และอยู่ครบสัญญา 777,036 787,058 822,958 852,564
5. หักเบี้ยประกันภัยรวมในส่วนสะสมทรัพย์ 700,000 700,000 700,000 700,000
6. ผลประโยชน์สุทธิ (4-5) 77,033 87,058 122,958 152,564

 

หมายเหตุ:

อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)
กรณีเสียชีวิต เสียชีวิต สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัย หรือเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีก 100% ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
ถ้าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุก่อนวันครบกำหนดรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะสิ้นสุดลงทันที และผู้เอาประกันไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุอีกต่อไป
กรณีสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
พิเศษ เฉพาะภัยมาตรฐาน โดยเงื่อนไขพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะชำระเบี้ยประกันภัยของแบบทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 ในส่วนที่เหลือ และผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์เดิม
ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามเกณฑ์กรมสรรพากร
 

 

เงื่อนไข

 • (1) ความคุ้มครองชีวิต 1200% คำนวณจากค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระต่อปีสำหรับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น (ไม่ได้คำนวณจากค่าเบี้ยประกันสะสมที่ลูกค้าชำระมาแล้ว)
 • (2) เงินปันผลขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งจำนวนเงินปันผลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์อันมีผลทำให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง การคำนวนเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ที่ชำระมาแล้วจะถูกคำนวณใหม่ย้อนหลังไปยังวันเริ่มสัญญาซึ่งมีผลทำให้เงินจ่ายคืนตั้งแต่สิ้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้นไป เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

อัตราเดียวทุกวัย : ทุนประกันภัย 1,000 บาท (ทุนประกันภัยขั้นต่ำ คือ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์)

อายุ ต่อทุนประกัน(บาท) อัตราเบี้ยประกันส่วนสะสมทรัพย์
(สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)(บาท)
อัตราเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครอง
เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ (บาท)
รวมอัตราเบี้ยประกันต่อปี(บาท)
1 เดือน 1 วัน - 60 ปี 1,000 152.78 3.4 156.18
100,000 15,278.00 340 15,618.00

 

หมายเหตุ:

ลูกค้าต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งอัตราเบี้ยประกันส่วนสะสมทรัพย์และอัตราเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ โดยเบี้ยประกันส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถนำไปคำนวณหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  เงินสด/เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก check check -
ปีถัดไป check check check

 

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน