ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

คุ้มครองชีวิตนาน
จ่ายเบี้ยสั้น
มีเงินคืนให้ทุกปี

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7
(ชนิดมีเงินปันผล)

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์?

1 ได้รับความคุ้มครองชีวิต
พร้อมมีเงินก้อนในอนาคต

คุณจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา
และได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา
นอกจากนี้ยังมีเงินคืนระหว่างสัญญาให้ด้วย

2 สร้างวินัยในการใช้เงิน

เพราะรูปแบบของประกันต้องมีการเก็บเงิน หรือจ่าย
เบี้ยประกันภัยรายปี ซึ่งเป็นการสร้างวินัยการเก็บเงิน
ให้ผู้ซื้อทางอ้อม

3 สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง

หากมีการเสียชีวิต มั่นใจได้ว่าผู้อยู่ข้างหลัง
จะมีเงินก้อนไว้ใช้แน่นอน

4 การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง

ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิต
ระบุไว้ แม้เศรษฐกิจจะไม่มั่นคงก็ตาม

5 ได้เงินคืนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืน
เมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันภัย เฉพาะส่วนสะสมทรัพย์เท่านั้น
มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎหมายกําหนดสูงสุด
ไม่เกิน? 100,000 บาท
ต่อปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มค่า
10/7
(ชนิดมีเงินปันผล)

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยสั้น
แต่ให้ความคุ้มครองยาว

10 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิต
นานถึง 10 ปี

7 คือ จ่ายเบี้ยประกันเพียง 7 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มค่า
10/7
(ชนิดมีเงินปันผล)

ดีกว่ายังไง?

 • มีเงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์
  ที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 10 ปี
  พร้อมรับเงินก้อนโตเมื่อครบสัญญา
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม 100% ของทุนประกันภัย
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย
  ณ สิ้นปี
  กรมธรรม์ที่ 10
 • มีโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ทั้งนี้
  เงินปันผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน เงื่อนไข
  การคำนวณจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทประกัน
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัย เฉพาะส่วนสะสมทรัพย์เท่านั้น
  มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎหมายกําหนดสูงสุดไม่เกิน
  100,000 บาทต่อปี

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

1. สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10 รับเงินจ่ายคืน 2.5% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ที่ชำระมาแล้ว
2. สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินปันผล (โดยเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนและกฎเกณฑ์การคำนวณเงินปันผลของบริษัท
ประกันฯ โดยบริษัทประกันฯ จะแจ้งจำนวนเงินปันผลที่ผู้เอาประกันภัยได้รับให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้า) และรับเงินครบกำหนด
สัญญา 100% ของทุนประกันภัย
3. รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ที่ชำระมาแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
4. นำเบี้ยประกันภัยมาคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่กฎหมายกำหนด (เป็นระยะเวลา 7 ปี)
5. หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยหรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน บริษัทฯ จะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน – 60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

200,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อทุนประกันภัย
1,000 บาท (สำหรับทุกอายุ)

1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
156.18 บาทต่อปี

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% ของทุนประกันภัย พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดเพิ่มเติมอีก 100% ของทุนประกันภัย
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระแล้ว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10
 • รับเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน เงื่อนไขการคำนวณจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีของบริษัทประกันฯ
 • คุ้มครองยาวถึง 10 ปี แต่จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบสัญญา 10 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา 100% ของทุนประกันภัย พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดเพิ่มเติมอีก 100% ของทุนประกันภัย หรือ รับเงินคืนปีละ 2.5% ของทุนประกันภัยสะสมที่ชำระแล้ว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรมที่ 1 - 10
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไหร่?
คำตอบ : 200,000 บาทต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิงและชาย 156.18 บาทต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย