ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

ประกันชีวิตควบการลงทุน
อีกระดับของความมั่นคง
อย่างมั่งคั่ง

 

ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุน
ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำ

ประกันชีวิตควบการลงทุน?

1 ได้ทั้ง 2 อย่างในกรมธรรม์เดียว

คุณสามารถได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ไปพร้อมๆกัน

2 ปรับเปลี่ยนได้

คุณสามารถกำหนดได้ว่าอยากจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ ต้องการคุ้มครองกี่ปี หรือจะเพิ่ม-ลดทุนประกันภัยก็ทำได้ตามความเหมาะสมของชีวิตแต่ละช่วง

3 เพิ่มเงินลงทุนได้ (Top-up)

คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดระยะเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่

4 มีมรดกก้อนโต

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันลูกหลานคุณมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าประกันชีวิตและการลงทุนทั่วไป จากเงินทุนประกันและ ผลตอบแทนจากการลงทุน

5 ลดหย่อนภาษีได้

คุณสามารถนำค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์

(ยูนิตลิงค์) คืออะไร?

ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์

(ยูนิตลิงค์) ดีกว่ายังไง?

เหนือกว่าประกันชีวิตและการลงทุนทั่วไป เพราะ…

 • เลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ
 • สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • สามารถลงทุนเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up) ได้สูงสุดถึง 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์
 • หลังจากจ่ายเบี้ย 2 ปี ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถถอนมาใช้ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • สามารถนำค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • รับทุนประกันภัยและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ อายุครบ 99 ปี)

ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนเพื่อ…

 
 

เริ่มต้นสะสมความมั่งคั่งเพื่อเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ พร้อมสร้างความมั่งคงด้วยความคุ้มครองสูงให้คนที่คุณห่วงใย

 

สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวด้วยความคุ้มครองสูง และเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาลูกในอนาคต

 

วางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่ง มีเงินก้อนใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการหรือใช้ลงทุนให้งอกเงย พร้อมสร้างความมั่นคงด้วยความคุ้มครองสูงให้คนที่คุณห่วงใย

 

ส่งต่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ด้วยการเตรียมมรดกไว้ให้ลูกหลาน และเพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ

 

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 
ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) มีประเภทของเบี้ยประกันภัย 3 แบบ
  • เบี้ยประกันภัยหลัก : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด
  • เบี้ยประกันภัยลงทุน : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นการลงทุนเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก
  • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ : เป็นเบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนเพิ่มเมื่อไรก็ได้

ความคุ้มครอง

อายุ (ปี) รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ
จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ต่อปี
รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ
จำนวนเท่าของ
เบี้ยประกันภัยลงทุน ต่อปี
ขั้นต่ำ สูงสุด
0-35 50 100 5 เท่าในทุกช่วงอายุ
36-45 40 80
46-55 25 50
56-65 10 20
66-70 5 10

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต หรืออยู่ครบสัญญา (ณ อายุ 99 ปี)
  • รับความคุ้มครองชีวิตตามทุนประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี)
  • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของเบี้ยประกันภัยหลัก, เบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
โบนัสการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
  • รับโบนัส 0.15% ของค่าเฉลี่ยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนย้อนหลัง 12 เดือนของเบี้ยประกันภัยหลัก โดยนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนไปยังเบี้ยประกันภัยหลัก และเงื่อนไขการจ่ายเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday)
  • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะนำมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความ
   คุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่
ผลประโยชน์การลดหย่อนภาษี
  • สามารถนำค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
  • ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรงซีไอรายปี (CIYRT) ที่จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 41 โรค หรือ การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ซื้อความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันเอชบี (HB) ที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้สูงสุด 700 วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำได้
  • กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)
  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF : TMB Bond Fund)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM : Aberdeen Small Cap)
  • กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME : TMB Global Income Fund)
มีเครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน
  • การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching – Dollar Cost Average) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนในการ
   ลงทุนของแต่ละเดือน ราคาที่ซื้อจะเป็นราคาเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้น
  • การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) เป็นเครื่องมือที่ใช้สับเปลี่ยนกองทุนได้ตามสถานการณ์ของตลาด หรือตามวัตถุประสงค์การ
   ลงทุน เพื่อช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน - 70 ปี

ค่าเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย
ขั้นต่ำ
สูงสุด
เบี้ยประกันภัยหลัก
12,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประกันภัยลงทุน
12,000 บาท ต่อปี
3 เท่าของเบี้ยหลัก
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
12,000 บาท ต่อครั้ง
150 ล้านบาท ต่อกรมธรรม์
ทั้งนี้ สามารถชำระเบี้ยได้ทั้งแบบรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน (สำหรับปีกรมธรรม์แรกกำหนดให้ชำระเบี้ยแบบรายปีเท่านั้น)

 

 

ผลประโยชน์อื่นๆ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสามารถนำมาหัก ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป
ทั้งนี้ สำหรับปีถัดไปหรือปีต่ออายุลูกค้าสามารถมาทำการขอเปลี่ยนเป็นชำระแบบรายเดือนได้

 

 

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่า และมีโอกาสรับทรัพย์จากการลงทุนในกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้ว
 • ให้ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
 • รับทุนประกันภัยและมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ อายุครบ 99 ปี)
 • สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ และสามารถสับเปลี่ยนกองทุน ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เบี้ยถูก เบี้ยประกันภัยหลักเริ่มต้น 12,000 บาทต่อปี, เบี้ยประกันภัยลงทุนเริ่มต้น 12,000 บาทต่อปี และสามารถลงทุนเพิ่มในเบี้ยประกันภัยพิเศษ (Top-up) ได้สูงสุดถึง 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์
 • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะนำมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่
 • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี ก็สามารถถอนเงินมาใช้ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • สามารถนำค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 
คำถาม : ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) แบ่งเบี้ยประกันภัยทั้งหมดกี่ประเภท และ แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์อะไร?
คำตอบ : ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) แบ่งประเภทของเบี้ยประกันภัยเป็น 3 แบบ
 • เบี้ยประกันภัยหลัก : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด
 • เบี้ยประกันภัยลงทุน : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นการลงทุนเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ : เป็นเบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนเพิ่มเมื่อไรก็ได้
 
คำถาม : ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) เป็นอย่างไร?
คำตอบ :
กรณีเสียชีวิต หรืออยู่ครบสัญญา (ณ อายุ 99 ปี)
 • รับความคุ้มครองชีวิตตามทุนประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี)
 • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของเบี้ยประกันภัยหลัก, เบี้ยประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

โบนัสการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

รับโบนัส 0.15% ของค่าเฉลี่ยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนย้อนหลัง 12 เดือนของเบี้ยประกันภัยหลัก โดยนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนไปยังเบี้ยประกันภัยหลัก และเงื่อนไขการจ่ายเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์


การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday)
 • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะนำมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 • ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรงซีไอรายปี (CIYRT) ที่จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 41 โรค หรือ การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ซื้อความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันเอชบี (HB) ที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้สูงสุด 700 วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำได้
 • กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)
 • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF : TMB Bond Fund)
 • กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)
 • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)
 • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM : Aberdeen Small Cap)
 • กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)
 • กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund )
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME : TMB Global Income Fund)

มีเครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน
 • การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching – Dollar Cost Average) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนของแต่ละเดือน ราคาที่ซื้อจะเป็นราคาเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้น
 • การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) เป็นเครื่องมือที่ใช้สับเปลี่ยนกองทุนได้ ตามสถานการณ์ของตลาด หรือตามวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนลและความเสี่ยง ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราค่าเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยประกันภัย
ขั้นต่ำ
สูงสุด
เบี้ยประกันภัยหลัก
12,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประกันภัยลงทุน
12,000 บาท ต่อปี
3 เท่าของเบี้ยหลัก
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
12,000 บาท ต่อครั้ง
150 ล้านบาท ต่อกรมธรรม์
 
คำถาม : ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่?
คำตอบ : สามารถนำค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 
คำถาม : งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : คุณสามารถเลือกงวดการชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน (สำหรับปีแรกกำหนดให้ชำระเบี้ยแบบรายปีเท่านั้น)
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น วัตถุประสงค์ของการซื้อ
และสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน)
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น