โหมดสี

เปิด

ปิด

TMB Wealthy Link ประกันเวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

TMB Wealthy Link ประกันเวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

รายละเอียดบัญชี

ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตที่แตกต่างด้วย TMB Wealthy Link

ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่คุณสามารถเลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุด 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก พร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

check กำหนดเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง

check ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าประกันชีวิตทั่วไป

check สร้างหลักประกันชีวิตไปพร้อมกับพอร์ตการลงทุน

check ปรับนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทางการเงินด้วยเครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

check มีโอกาสรับโบนัสการรักษาหน่วยลงทุน

check สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ออกมาใช้ได้ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ หลังจากปีกรมรรม์ที่ 2

check มีอิสระในการหยุดพักชำระเบี้ยฯ สามารถพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการหลังจากปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

check เริ่มต้นด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 12,000 บาทต่อปี

 

TMB Wealthy Link เหมาะกับใคร?

ความคุ้มครอง 

ความคุ้มครอง

 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 5-50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ต่อปี (ขึ้นอยู่กับอายุ)
 • ทุนประกันภัยสูงสุด : 10-100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ต่อปี (ขึ้นอยู่กับอายุ)
อายุ จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ต่อปี จำนวนเท่าของ
เบี้ยประกันภัยลงทุน ต่อปี
ขั้นต่ำ สูงสุด
0-35 50 100 5 เท่าในทุกช่วงอายุ
36-45 40 80
46-55 25 50
56-65 10 20
66-70 5 10

 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต หรืออยู่ครบสัญญา (ณ อายุ 99 ปี)

 • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของเบี้ยฯ หลัก, เบี้ยฯ ลงทุน (ถ้ามี) และเบี้ยฯ เพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
 • รับทุนประกันภัยของเบี้ยฯ หลัก
 • รับทุนประกันภัยของเบี้ยฯ ลงทุน (ถ้ามี)

 

โบนัสการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยฯ หลัก

 • จ่ายโบนัส 0.15% ของค่าเฉลี่ยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนย้อนหลัง 12 เดือนของเบี้ยฯ หลัก โดยการนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนไปยังเบี้ยฯ หลัก และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์

 

การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday)

สามารถหยุดชำระเบี้ยฯ ได้ เมื่อชำระมาแล้ว 2 ปี และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

ผลประโยชน์การลดหย่อนภาษี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่หักรายเดือน สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายกำหนด

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้

 1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรงซีไอรายปี (CIYRT) ที่จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และโรคร้ายแรง 41 โรค
 2. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันเอชบี (HB) ที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้สูงสุด 700 วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค่าเบี้ยประกันภัย 

เบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ-สูงสุด

เบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ สูงสุด
เบี้ยประกันภัยหลัก (RBP) 12,000 บาท ต่อปี
เบี้ยประกันภัยลงทุน (RI) 12,000 บาท ต่อปี 3 เท่าของ RBP
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (TP) 12,000 บาท ต่อครั้ง 150 ล้านบาท ต่อกรมธรรม์
 • สามารถชำระเบี้ยได้ทั้งแบบรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน (สำหรับปีกรมธรรม์แรกกำหนดให้ชำระเบี้ยแบบรายปีเท่านั้น)

รายละเอียดการลงทุน 

สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำได้

 1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)
 2. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF : TMB Bond Fund)
 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)
 4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)
 5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM : Aberdeen Small Cap)
 6. กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)
 7. กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)
 8. กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund)

 

เครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุน

 1. การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing)
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุน ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน ของวันทำการถัดจากวันครบรอบวันเริ่มสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์
 2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching – Dollar Cost Average)
  เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนแต่ละเดือน ราคาที่ซื้อเป็นราคาเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ลดความผันผวนของราคาตลาดระยะสั้นๆ สามารถหยุด DCA เพื่อย้ายจากกองทุนต้นทางไปลงทุนในกองทุนเป้าหมายได้ 
  *กรณีมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน จะหยุดการทำ DCA โดยอัตโนมัติ
 3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
  สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ ตามภาวะของตลาด หรือตามวัตถุประสงค์การลงทุนแต่ละช่วงวัย ช่วยในการบริหารกองทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดเปลี่ยนได้ตลอด ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ช่องทางการชำระค่าเบี้ย 

ช่องทาง ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  เงินสด / เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
รายปี
ปีแรก correct correct
ปีถัดไป correct correct correct

 

หมายเหตุ : สำหรับปีถัดไปหรือปีต่ออายุลูกค้าสามารถมาทำการขอเปลี่ยนเป็นชำระแบบรายเดือนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000  ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง