ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้คนที่คุณรัก

 

ด้วยประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

ประกัน

อุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
ชัวร์ 100%

คืออะไร?

........ คือ ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล ที่มาในรูปแบบบัตรของขวัญ หรือ Gift Card สามารถซื้อเพื่อให้ความคุ้มครองตัวเอง หรือซื้อให้คนที่ห่วงใยหรือคนที่คุณรัก

ประกัน

อุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
ชัวร์ 100%

ดีกว่ายังไง?

 • คุ้มครองทุกอุบัติเหตุ ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่
 • ให้วงเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ใน
  อาคารสาธารณะ
 • ซื้อให้ใครก็ได้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นแค่ 999 บาทต่อปี

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
แฮปปี้ ชัวร์ 100%
(ในรูปแบบ PA Happy
Gift Card)
ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
คุ้มครองพิเศษ ชัวร์ 100%
(ในรูปแบบ PA Extra Gift Card)
1. เสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
300,000 B
500,000 B
- ภัยก่อการร้าย
300,000 B
500,000 B
- ถูกฆาตกรรม / ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
300,000 B
500,000 B
- ขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
300,000 B
500,000 B
2. กรณีเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ / หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่
ในอาคารสาธารณะ
600,000 B
1,000,000 B
3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000 B
20,000 B
4. สิทธิในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีในปีต่ออายุ
10%
10%

คำจำกัดความ

 • ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะสาธารณะที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถ
  ในเส้นทางที่กำหนด เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชน
  ที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่
 • อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนด
  เวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เช่น ห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน หอสมุด เป็นต้น

สิทธิประโยชน์จากบัตรประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

 • สิทธิในการใช้วงเงินของ บัตรประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% นั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย
  และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับ จากบัตรประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารักษาการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจาก
  อุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่งโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย (ยกเว้นส่วนที่เกินจากวงเงินคุ้มครองจะต้องจ่ายเอง)

ค่าเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
แฮปปี้ ชัวร์ 100%
(ในรูปแบบ PA Happy
Gift Card)
ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี
คุ้มครองพิเศษ ชัวร์ 100%
(ในรูปแบบ PA Extra Gift Card)
อายุที่รับประกัน
1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง
1 ปีกรมธรรม์
ทุนประกันภัยสูงสุด
สามารถซื้อทุนประกันภัยรวมทุกผลิตภัณฑ์
ประกันอุบัติเหตุที่ขายผ่านธนาคาร สูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
ค่าเบี้ยประกัน
999 บาท
(รวมภาษีและอากร)
1,559 บาท
(รวมภาษีและอากร)
สิทธิพิเศษปีต่ออายุกรมธรรม์
ไม่มีเคลมตลอดปีที่ผ่านมา
รับส่วนลด 10% ของค่า
เบี้ยประกันภัย คงเหลือ
900 บาท ในปีต่ออายุ
ไม่มีเคลมตลอดปีที่ผ่านมา
รับส่วนลด 10% ของค่า
เบี้ยประกันภัย คงเหลือ
1,403 บาท ในปีต่ออายุ
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% เริ่มคุ้มครองเมื่อใด?
คำตอบ : ลักษณะความคุ้มครองมี 2 แบบ เลือกรับความคุ้มครองทันที หรือรับความคุ้มครองภายหลัง
 • กรณีรับความคุ้มครองทันที >> ลูกค้าให้รายละเอียดผู้เอาประกันทันทีที่ซื้อที่สาขา
 • กรณีรับความคุ้มครองภายหลัง >> ลูกค้าจะรับความคุ้มครองต่อเมื่อโทรศัพท์ลงทะเบียนกับทางบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว
 
คำถาม : ผลิตภัณฑ์ ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% ซื้อได้สูงสุดกี่กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย?
คำตอบ :
 • ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี แฮปปี้ ชัวร์ 100% (ในรูปแบบ PA Happy Gift Card) ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 3 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย
 • ประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี คุ้มครองพิเศษ ชัวร์ 100% (ในรูปแบบ PA Extra Gift Card) ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย
 
คำถาม : กรณีรับความคุ้มครองภายหลัง ลักษณะเป็นแบบใด และลูกค้าต้องทำอย่างไรบ้าง?
คำตอบ : สำหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยทันทีที่สาขาธนาคาร หรือซื้อเป็นของฝากของขวัญให้คนที่ห่วงใย กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ลูกค้าต้องดำเนินการดังนี้
 1. 1. โทร Activate หรือลงทะเบียน ที่หมายเลข 0-2118-5757 เวลา 8.30 น. - 17.00 น. (วันทำการ) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์
 2. 2. แจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ซื้อ, เลขที่บัตรประกันอุบัติเหตุ ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%, ชื่อผู้เอาประกัน, ที่อยู่, เบอร์มือถือ และผู้รับผลประโยชน์
 3. 3. บริษัทประกันจะส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองภายในวันที่ลูกค้าโทรศัพท์เพื่อ Activate หรือลงทะเบียน
 
ทั้งนี้ หากภายใน 20 วันแรกนับตั้งแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์ ลูกค้ายังไม่ได้โทร. เข้าไป Activate ทางบริษัทประกัน จะโทรติดต่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูลผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ซื้อ (เช่น เบอร์โทรติดต่อ)
3
เลือกแบบประกันภัย
ที่ถูกใจ และชำระเบี้ย