ทีเอ็มบี ประกันบ้าน ชัวร์ 100%

ทีเอ็มบี ประกันบ้าน ชัวร์ 100%

รายละเอียดบัญชี

ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบ้านที่คุณรักจากน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือโจรปล้นบ้าน ให้ความคุ้มครองทันทีที่ซื้อ

 

  • บ้านไฟไหม้ น้ำท่วม

    คุ้มครองน้ำท่วม ไฟไหม้ โจรปล้นบ้านและภัยธรรมชาติ

  • คุ้มครองทั้งตัวบ้าน

    คุ้มครองทั้งตัวบ้าน ทรัพย์สินในบ้าน และผู้อยู่อาศัย

ลักษณะแบบประกันภัย 

สำหรับอาคารใช้เพื่ออยู่อาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วน หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยอาคารที่เป็นไม้ล้วน 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนที่

แผนที่ 2

ทุนประกันภัย (บาท) ทุนประกันภัย (บาท)

1. อัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

1,000,000 500,000
1.1 คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 500,000 ไม่คุ้มครอง
1.2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร 500,000 500,000

2. พิเศษคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ)

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ

100,000 100,000

3. โจรกรรม

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ รวมถึงหน้าต่างประตูและกระจกติดตั้งถาวรและเสียหายจากการโจรกรรม

100,000 100,000
3.1 คุ้มครองทรัพย์สินที่พกติดตัวได้ทุกชนิด เช่น นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้นสูงสุด 30,000 /ปี ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้นสูงสุด 30,000 /ปี
3.2 ความเสียหายของโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและตู้นิรภัย สูงสุด 10,000/ปี สูงสุด 10,000/ปี

4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุ้มครองความเสียหายจากเครือ่งใช้ไฟฟ้าจากการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือลัดวงจร และทำให้เกิดไฟไหม้

100,000 100,000

5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

100,000 100,000

6. การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย

คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัวจากภัยที่คุ้มครองในหมวดอัคคียและภัยเพิ่มเติมและหมวดโจรกรรม ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

100,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ต่อปี 3,800 2,499
เบี้ยประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะอาคาร (ข้อ 1.1) เพิ่มทุกๆ 100,000 บาท 100 -