ประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

รับความคุ้มครอง
ทั้งตัวบ้าน
และผู้อยู่อาศัย
ได้ทันทีที่ซื้อ

 

ด้วยประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

ประกันบ้าน

ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

คืออะไร?

........ คือ ประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย จากไฟไหม้และภัยเพิ่มเติม เช่น ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม การลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และการเสียชีวิตที่เกิดจากไฟไหม้ภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ประกันบ้าน

ทีเอ็มบี ชัวร์ 100%

ดีกว่ายังไง?

 • ฉบับเดียวจบ คุ้มครองครบทุกด้าน ทั้งตัวบ้าน
  ทรัพย์สินและตัวผู้อยู่อาศัย
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ เมื่อเทียบกับการแยกซื้อกรมธรรม์หลายฉบับ
 • ซื้อแล้วรับความคุ้มครองทันที

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
แผนที่ 1
แผนที่ 2
ทุนประกันภัย (บาท)
ทุนประกันภัย (บาท)
1.
อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,000
500,000
1.1
คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง
(ไม่รวมรากฐาน)
500,000
ไม่คุ้มครอง
1.2
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในอาคาร
500,000
500,000
2.
พิเศษคุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ
(น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ)

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
ประกันจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว
ลมพายุ ลูกเห็บ
100,000
100,000
3.
โจรกรรม
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ภายในอาคารจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏ
ร่องรอย ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ รวมถึง
หน้าต่างประตูและกระจกติดตั้งถาวรและ
เสียหายจากการโจรกรรม
100,000
100,000
3.1
คุ้มครองทรัพย์สินที่พกติดตัวได้ทุกชนิด
เช่น นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป
ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 30,000 ต่อปี
ไม่เกิน 3,000 ต่อชิ้น
สูงสุด 30,000 ต่อปี
3.2
ความเสียหายของโบราณวัตถุ
ศิลปะวัตถุและตู้นิรภัย
สูงสุด 10,000 ต่อปี
สูงสุด 10,000 ต่อปี
4.
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
คุ้มครองความเสียหายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือลัดวงจร
และทำให้เกิด ไฟไหม้
100,000
100,000
5.
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
เอาประกันภัย
100,000
100,000
6.
การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
และบุคคลในครอบครัว จากภัยที่คุ้มครอง
ในหมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมและหมวด
โจรกรรม ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอา
ประกันภัย
100,000
100,000
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ค่าเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อปี
3,800 บาท
2,499 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอา
ประกันภัย เฉพาะอาคาร (ข้อ 1.1)
เพิ่มทุกๆ 100,000 บาท
100 บาท
-

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับอาคารใช้เพื่ออยู่อาศัยที่เป็นคอนกรีตล้วน หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม้ทั้งหมด

รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน   ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : ประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% มีแผนความคุ้มครองให้ลูกค้าเลือกซื้อหรือไม่ อย่างไร?
คำตอบ : มี 2 แผนให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ดังนี้
 • แผนที่ 1 คุ้มครองทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในอาคาร วงเงิน 1,000,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3,800 บาทต่อปีลูกค้าสามารถเพิ่มทุนประกันสำหรับตัวอาคารได้ตามมูลค่าที่แท้จริงสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • แผนที่ 2 คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคาร วงเงิน 500,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 2,499 บาทต่อปี
 
คำถาม : ประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% ลูกค้าจะต้องแจกแจงรายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือไม่ หากมี อะไรบ้าง?
คำตอบ : ไม่ต้องแจกแจงรายละเอียดทรัพย์สินภายในบ้าน หากกรณีที่ลูกค้าซื้อแผนที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารด้วย ลูกค้าจะต้องบอกขนาดพื้นที่ตัวอาคารเพื่อให้สาขาธนาคารแนะนำมูลค่าตัวอาคารที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
 
คำถาม : ประกันบ้าน ทีเอ็มบี ชัวร์ 100% ผู้เอาประกันสามารถซื้อสูงสุดได้กี่กรมธรรม์ มีเงื่อนไขการซื้ออะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • จำกัดซื้อได้ แผนละ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้คือไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • รับประกันภัยเฉพาะกรณีอาคารใช้เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลักเท่านั้น
 • รับประกันภัยเฉพาะอาคารที่เป็นคอนกรีตล้วน หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยอาคารที่เป็นไม้ล้วน
 • ไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก และบ้านอยู่อาศัยจะต้องไม่เกิดน้ำท่วมอยู่ก่อนการเอาประกันภัย
 • กรณีที่บ้านอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐประกาศเป็นพื้นที่แก้มลิง หรือทางน้ำผ่าน (Floodway) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย โดยบริษัทจะทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและคืนเบี้ยประกันภัย
 
คำถาม : เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้างที่บริษัทประกันภัยจะต้องได้รับจากผู้เอาประกันภัย ขณะที่สมัครทำประกัน?
คำตอบ :
 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 
คำถาม : ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง หรือแจ้งการเกิดเหตุ ได้ที่ใด?
คำตอบ : ติดต่อเบอร์โทรลูกค้าสัมพันธ์ที่ 0-2613-0123
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น รายละเอียดของ
ตัวบ้าน

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
ผู้รับผลประโยชน์
)
3
ชำระเบี้ย