TMB Corporate Logo

นักลงทุนสัมพันธ์

ทีเอ็มบี Make THE Difference

ก้าวหน้าไปกับสถาบันการเงินของประเทศ

ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ข้อมูลล่าสุด

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งนักลงทุน

วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2562 การแต่งตั้งกรรมการ PDF
31 พฤษภาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 PDF
17 พฤษภาคม 2562 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 PDF
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (ฉบับสอบทาน) PDF
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) PDF
ดูทั้งหมด
  • ถาม-ตอบ ผู้ถือหุ้น
  • รายงานการเงิน
  • Anti-Money Laundering
  • Sustainable Development