TMB Corporate Logo

นักลงทุนสัมพันธ์

ทีเอ็มบี Make THE Difference

ก้าวหน้าไปกับสถาบันการเงินของประเทศ

ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน

ปฏิทินกิจกรรม IR : Upcoming

กรกฎาคม 2563
  • ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563
  • การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2563
  • WebEx Conference ไตรมาส 2 ปี 2563

ข้อมูลล่าสุด

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งนักลงทุน

วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
20 กรกฎาคม 2563 งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 กรกฎาคม 2563 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน TMB และ TBANK ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 PDF
20 กรกฎาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 และงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (ก่อนตรวจสอบ) PDF
20 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ) PDF
14 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้น PDF
ดูทั้งหมด
  • ถาม-ตอบ ผู้ถือหุ้น
  • รายงานการเงิน
  • Anti-Money Laundering
  • Sustainability